Menu top

Deputaten Financiën & Beheer

Het deputaatschap Financiën & Beheer reguleert en beheert de financiën van de generale synode en de deputaatschappen als geheel. Daarbij is het bewaken van het niveau van de landelijke quota een zeer belangrijk aspect. Overleg met de deputaatschappen over hun financiën en plannen is daarom een belangrijk aandachtspunt. Andere belangrijke taken zijn het stroomlijnen van de arbeidsvoorwaarden van personeel in dienst van deputaatschappen en het beheersen van financiële, personele en fiscale risico’s, ook voor het GKv-verband als geheel.

Meer inhoudelijke informatie over F&B vindt u via deze link.

De quastor heeft begin november 2016 de kerken via een brief geïnformeerd  over de quota 2017.

Overzicht berekend quotum 2017 o.b.v. geschat ledental per 1 oktober 2016

(bedragen in € per lid)

Omschrijving Berekening
quotum 2017
Berekening
quotum 2016
Theologische Universiteit 14,34 14,32
Bureau studiefinanciering 1,60 1,59
Zending en hulpverlening 0,42 0,42
Subtotaal opleidingen 16,36 16,33
Praktijkcentrum 2,53 2,51
Diaconaal Steunpunt 0,84 0,85
Steun missionaire projecten 2,04 2,43
Overige quota 6,04 5,98
Subtotaal overige deputaatschappen 11,45 11,77
Mutatie centrale algemene reserve
C.A.R.
-1,90 – 1,85
Totaal quotum per lid 25,91 26,25

 

Quotum per kerklid of belijdend lid?
Aan de synode te Ede is ook voorgesteld het quotum te bepalen per belijdend lid, in plaats van
per kerklid. Daarop heeft de synode het volgende besloten:

  1. Er zal onderzoek worden verricht naar de meest wenselijke systematiek, en daarvan zal aan de eerstvolgende synode rapport worden uitgebracht;
  2. Als tijdelijke maatregel voor 3 jaar: aan kerken die met het huidige systeem (quotum per kerklid) een nadeel hebben van meer dan 10%, t.o.v. een systematiek die uit zou gaan van een quotum per belijdend lid, wordt een korting verleend van het deel boven die 10%.

De uitwerking hiervan is als volgt, op basis van “oude” aantallen:

  •   Het aantal kerkleden op 1 oktober 2013 was afgerond 121.600
  •   Het aantal belijdende leden op 1 oktober 2013 was afgerond 79.000
  •   Het quotum 2015 per kerklid is € 29,17 (zie boven)
  •   Het quotum per belijdend lid 2015 zou dan zijn € 44,90

Zodra de aantallen kerkleden en belijdende leden per gemeente op 1 oktober 2014 bekend
zijn, gaat F&B de concept nota’s per kerk berekenen. Als blijkt welke kerk met het huidige
systeem meer dan 10% wordt benadeeld, dan zullen zij aan die kerk een korting verlenen van
het deel boven die 10%.

Gerelateerd

Kerkelijke boekhouding
© copyright Steunpunt Kerkenwerk