Menu top

Interkerkelijke Commissie Geschilbehandeling

Op verschillende gebieden in de kerk zijn omstandigheden denkbaar waar geschillen ontstaan. Tot een tijd geleden werd in geval van conflictsituaties doorverwezen naar specifieke commissies en deputaten per denominatie. Inmiddels is hiervoor de Interkerkelijke Commissie Geschilbehandeling. Deze is ontstaan vanuit een particulier initiatief van Amersfoort Beraad. Gesprekken hebben met goedkeuring van de landelijke kerkverbanden geresulteerd in de vorming van een voor de drie kerken (NGK, GKv en CGK) beschikbare pool van mediators en van een Interkerkelijke Commissie Geschilbehandeling (ICG). Op 16 november 2017 is de ICG formeel geïnstalleerd. Met dit initiatief wordt beoogd de vrede binnen de kerken te dienen en zo dienstbaar te zijn aan Gods Koninkrijk.

Informatie over de pool van mediators vindt u via: Mediation

Interkerkelijke Commissie Geschilbehandeling (ICG)
Onder geschil wordt verstaan een (begin van een) conflict (al dan niet met een persoonlijk karakter) tussen kerkenraad of predikant en één of meer gemeenteleden, tussen (leden van de) kerkenraad en predikant of tussen kerkenraadsleden onderling.

De ICG geeft advies, coacht en bemiddelt zo nodig bij geschillen die bij haar aanhangig worden gemaakt. Ze richt zich op het oplossen van spanningsrelaties tussen partijen.

De commissie probeert de vrede te herstellen door met partijen te spreken om zicht te krijgen op de onvrede, door het gesprek tussen partijen te bevorderen en door partijen te adviseren over en op welke manier zij ook zelf kunnen bijdragen aan het bereiken van een oplossing. De commissie treedt niet op als vertegenwoordiger of belangenbehartiger van een der partijen, maar stelt zich onafhankelijk jegens partijen op. Zij past hoor en wederhoor toe.

Het reglement en de samenstelling van de ICG leest u in onderstaande documenten:

Reglement Interkerkelijke Commissie Geschilbehandeling Samenstelling Commissie Interkerkelijke Geschilbehandeling


Contactpersoon ICG
Als u vragen hebt of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met de secretaris: Mr. G. (Gerrit) de Graaf, gdegraaf1962@gmail.com,  tel: 033 2996142

Klachten
Indien een partij een klacht heeft over het optreden, handelen of nalaten van een of meerdere leden van de Interkerkelijke Commissie Geschilbehandeling, dient deze partij de klacht schriftelijk in bij de voorzitter van de commissie. Deze doet zo spoedig mogelijk en met hoor en wederhoor uitspraak.
De commissie schakelt, wanneer ze dat nodig acht, externe deskundigen in om de door een der partijen gevraagde hulp te verlenen. Zij kan voor de uitvoering van haar werkzaamheden advies vragen aan en overleg plegen met SKW.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk