Menu top

Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing

Naast de (preventieve) ondersteuning van Steunpunt Kerkenwerk aan kerken op het gebied van kerkelijk personeelsbeleid zijn omstandigheden denkbaar waar geschillen ontstaan. Tot voor kort werd in geval van conflictsituaties doorverwezen naar specifieke commissies en deputaten per denominatie.

Het Amersfoort-Beraad (hierna te noemen ‘het AB’) is in de loop van 2013 gestart als een particulier initiatief van een aantal leden van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), die allemaal betrokken zijn of waren bij de behandeling van geschillen tussen predikanten en kerkenraden en/of gemeenten. Aanleiding was de wens om de krachten te bundelen bij het oplossen van dergelijke situaties. Hiermee zou tevens tegemoet gekomen kunnen worden aan bezwaren van de bestaande situatie: de kleinschaligheid van de drie kerkgenootschappen en het sterke “ons-kent-ons” gehalte.

Gesprekken hierover hebben met goedkeuring van de landelijke kerkverbanden geresulteerd in de vorming van een voor de drie kerken beschikbare pool van mediators en van een Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG). Op 16 november 2017 is de ICG formeel geïnstalleerd.

Met deze initiatieven wordt beoogd de vrede binnen de kerken te dienen en zo dienstbaar te zijn aan Gods Koninkrijk.

Informatie over de pool van mediators vindt u via: Mediation

Interkerkelijke commissie geschiloplossing
Onder geschil wordt verstaan een (begin van een) conflict (al dan niet met een persoonlijk karakter) tussen kerkenraad of predikant en één of meer gemeenteleden, tussen (leden van de) kerkenraad en predikant of tussen kerkenraadsleden onderling.

De commissie geschiloplossing geeft advies, coacht en bemiddelt zo nodig bij geschillen die bij haar aanhangig worden gemaakt. Ze richt zich op het oplossen van spanningsrelaties tussen partijen.

De commissie probeert de vrede te herstellen door met partijen te spreken om zicht te krijgen op de onvrede, door het gesprek tussen partijen te bevorderen en door partijen te adviseren over en op welke manier zij ook zelf kunnen bijdragen aan het bereiken van een oplossing. De commissie treedt niet op als vertegenwoordiger of belangenbehartiger van een der partijen, maar stelt zich onafhankelijk jegens partijen op. Zij past hoor en wederhoor toe.

Het reglement en de samenstelling van de ICG leest u in onderstaande documenten:

Reglement Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing Samenstelling Commissie Interkerkelijke Geschiloplossing


Contactpersoon ICG
Als u vragen hebt of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met de secretaris: dhr. P. van Duijvenbode, p.vanduijvenbode@hetnet.nl,  tel: 0180-316797

Klachten
Indien een partij een klacht heeft over het optreden, handelen of nalaten van een of meerdere leden van de behandelcommissie, dient deze partij de klacht schriftelijk in bij de voorzitter van de commissie. Deze doet zo spoedig mogelijk en met hoor en wederhoor uitspraak.
De behandelcommissie schakelt, wanneer ze dat nodig acht, externe deskundigen in om de door een der partijen gevraagde hulp te verlenen. Zij kan voor de uitvoering van haar werkzaamheden advies vragen aan en overleg plegen met SKW.

Samenstelling Klachtencommissie
© copyright Steunpunt Kerkenwerk