Menu top

Corona: Wat betekent dit voor professionals in de kerk?

[laatste update 3 april 2020]

Vitale beroepen

Op dit moment zijn de volgende functies aangedragen aan de overheid om opgenomen te worden aan de lijst vitale beroepen:

– predikanten
– kerkelijk werker
– geestelijk verzorgers (in dienst van de instelling)

Deze functies zijn gekozen in verband met het bezoekwerk aan zieken en stervenden. Uitsluitsel over dit voorstel hadden wij al verwacht, maar er is in de afgelopen dagen nog geen besluit genomen door de overheid. Zodra er meer bekend is zullen wij dit publiceren.

Bezoekwerk en pastoraat

De aanbeveling is dat u bezoek bij mensen thuis zoveel mogelijk vermijdt. Vervang dit bijvoorbeeld door een telefoongesprek, videobellen, een wandeling of een gesprek bij een open deur of raam. Kunt u echt niet anders dan bij iemand op bezoek, houd dan ook afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter). Als u kucht, hoest en/of verkouden bent en zeker wanneer u koorts hebt, blijf dan thuis. Verder zijn er veel praktische vormen en aanbevelingen te vinden op onderstaande webpagina’s.

Handreiking voor geestelijken in de frontlinie

Kerkelijk werkers, voorgangers en pastores staan net als artsen en verpleegkundigen in de frontlinie van de coronacrisis. Zij verlenen geestelijke bijstand aan zieken en stervenden en willen dicht bij hen zijn. Tegelijkertijd moeten zij verantwoord omgaan met levensbedreigende risico’s. Waar liggen grenzen van compassie en pastoraat in deze omstandigheden?

Reagerend op signalen uit het veld is er een handreiking opgesteld voor geestelijken in de frontlinie. De handreiking is opgesteld door ethici en praktisch theologen van de Theologische Universiteit Kampen, de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam/Groningen en de Tilburg School of Catholic Theology. De opstellers van de handreiking zijn prof.dr. Theo Boer (PThU), prof.dr. Ad de Bruijne (TU Kampen), dr. Anton ten Klooster (TST) en prof.dr. Hans Schaeffer (TU Kampen).

De handreiking is te vinden op de website van de theologische instellingen en kerkelijke websites. Er is daarnaast een speciale website ingericht, waar updates worden gegeven en ervaringen kunnen worden gedeeld: www.pastoraatencorona.nl

Lees ook deze tips en alternatieven bij bezoekwerk:
Alternatieven voor bezoekwerk
Vormen van pastoraat die nog wél mogelijk zijn
19 tips voor telefonisch pastoraat
Crisispastoraat in tijden van corona

Preekvergoedingen en preekroosters

Veel gastpreekbeurten vallen uit. Wat mag je als professional dan van een kerkenraad verwachten wat betreft de preekvergoeding?

Betreft het een predikant die verbonden is aan een eigen gemeente en daar volledig traktement ontvangt? In dat geval is de aanbeveling niet te vergoeden, vergelijkbaar bij afmelding door ziekte.

Betreft het een kandidaat, emeritus of kerkelijk werker met preekbevoegdheid dan kan het mislopen van meerdere preekbeurten een gat slaan in de bron van inkomsten. Overweeg in dat geval om geplande preekbeurten gewoon te vergoeden. U kunt preekbeurten ook laten doorgaan door de predikant een online viering te laten verzorgen.

Minder werk of andere werkzaamheden

Door uitvallen van vele kerkelijke activiteiten staan predikanten en kerkelijk werkers plots voor de uitdaging van ander werk en hebben kosters vaak veel minder werk. Wat nu? Net zoals voor alle andere werknemers en werkgevers in Nederland vragen deze uitzonderlijke omstandigheden om creativiteit wat betreft de invulling van (alternatieve) taken en thuiswerken. Waar mogelijk adviseren we eerst zoveel mogelijk (achterstallig) werk of onderhoud op te pakken.

Lees ook dit artikel: Predikant, pionier, kerkelijk werker, let op jezelf

Daarnaast kijkt men naar de mogelijkheid om een beroep te doen op het noodfonds overbrugging van werkbehoud (NOW) voor de lonen van kosters en kerkelijk werkers. (Zij zijn werknemers, predikanten niet). De aanbeveling is hier terughoudend in te zijn. Lees de uitgebreide toelichting over de NOW voor penningmeesters op: Corona:  Financiële consequenties voor kerken

Ziekteverzuim

Wanneer wel ziek melden? Wanneer de predikant, kerkelijk werker of koster door ziekte niet in staat is zijn werk te verrichten. Het maakt hier niet uit of het coronavirus wel of niet is vastgesteld.

Wanneer niet ziek melden? Als de predikant, kerkelijk werker of koster om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen thuis moet blijven en geen mogelijkheid heeft vanuit huis te werken, of een bepaald gebied niet mag verlaten. Ook als iemand lichte gezondheidsklachten heeft, bijvoorbeeld een neusverkoudheid of hoesten, waarmee hij/zij onder normale omstandigheden wel kan werken, maar nu niet mag werken.

Voorkom dat er onnodig een beroep wordt gedaan op arbodienstverleners in deze drukke periode door deze richtlijnen in acht te nemen. Houd ook de berichten van de eigen Arbodienst in de gaten. Voor predikanten geldt al dat alle consultanten bij de bedrijfsarts zijn omgezet naar telefonische consultanten. Meer informatie op: Ziekteverzuim

 

Uitvaarten en bruiloften

De uitvaartbranche adviseert om plechtigheden in uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen alleen te laten bijwonen door familieleden in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van partner en partners van kinderen), in totaal maximaal 30 personen. Eventueel kan de gemeente later – als de coronacrisis voorbij is – een herdenkingsdienst organiseren voor iedereen die bij de uitvaart had willen zijn.

Ook voor kerkelijke bruiloften is een uitzondering gemaakt, er mogen maximaal 30 personen bij aanwezig zijn.

Jeugdwerk

Wat moet je met het jeugdwerk in tijden van corona? Veel activiteiten kunnen niet doorgaan.

Dit zijn alternatieven:

Wat moeten we als jeugdwerk in tijden van corona

Op deze pagina vind je richtlijnen en praktische suggesties voor kerken. Ook vind je hier (verwijzingen naar) actuele informatie met betrekking tot het coronavirus. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan gerust contact met ons op. We hebben een team met mensen uit verschillende organisaties (Diaconaal Steunpunt, Steunpunt Kerkenwerk, Kerkenraden Steunpunt, Missionair Steunpunt, Jeugdwerk Steunpunt) klaar staan.

We hebben de informatie, adviezen en inspiratie verdeeld over de volgende rubrieken:

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk