Menu top

Professionals en corona

Waar krijg je als professional in de kerk mee te maken in coronatijd? We zetten de belangrijkste onderwerpen met nuttige verwijzingen op een rijtje.

Preken voor de camera

Preken voor een camera, hoe doe je dat? Lukt het je om contact te maken? En hoe zorg je ervoor dat mensen thuis het idee hebben dat je het tegen hen hebt?

Paulien Vervoorn van Geloofwaardig (s)preken geeft tips en een training:

Extra coaching voor predikanten, kerkelijk werkers en kosters 

Het zijn bijzondere tijden. Ook voor jou als professional in de kerk. Je kan niet op bezoek en samenkomsten gaan niet door. Gevoelens van onmacht, rouw en onzekerheid over de toekomst komen voor in je gemeente en misschien ook bij jezelf.  Kun jij wel een luisterend oor gebruiken? Een neutraal persoon met wie je over je werk kunt praten?

Lees de flyer voor meer informatie: Sterk in je werk tijdens corona

Vacant

Voor een vacante gemeente zonder een eigen predikant kan de corona crisis een extra uitdaging zijn. Zij kunnen niet ‘leunen’ op de geestelijke inbreng en geloofssteun van een predikant of kerkelijk werker.  Hoe geven vacante gemeenten vorm aan gemeente-zijn in deze tijd? En kan de zoektocht naar een nieuwe predikant of kerkelijk werker nog doorgaan? De verkenners van SKW kunnen met de beroepingscommissies meedenken hoe het beroepingswerk in deze tijd vorm te geven.

Vitale beroepen

Geestelijk verzorgers zijn inmiddels toegevoegd aan de lijst met vitale beroepen. Hierbij wordt een brede definitie gehanteerd, dat betekent dat ook de dominee die een pastoraal bezoek brengt in een verzorgingstehuis hieronder valt. Het gaat dus om het bezoekwerk aan eenzamen, zieken en stervenden. Door deze toekenning kunnen professionals in deze beroepen gemakkelijker toegang krijgen tot pastoranten in quarantaine. Uiteraard moet hiervan slechts gebruik gemaakt worden wanneer hiervoor grote noodzaak is.

Bezoekwerk en pastoraat

De aanbeveling is dat u bezoek bij mensen thuis zoveel mogelijk vermijdt. Vervang dit bijvoorbeeld door een telefoongesprek, videobellen, een wandeling of een gesprek bij een open deur of raam. Kunt u echt niet anders dan bij iemand op bezoek, houd dan ook afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter). Als u kucht, hoest en/of verkouden bent en zeker wanneer u koorts hebt, blijf dan thuis. Verder zijn er veel praktische vormen en aanbevelingen te vinden op onderstaande webpagina’s.

Handreiking voor geestelijken in de frontlinie

Kerkelijk werkers, voorgangers en pastores staan net als artsen en verpleegkundigen in de frontlinie van de coronacrisis. Zij verlenen geestelijke bijstand aan zieken en stervenden en willen dicht bij hen zijn. Tegelijkertijd moeten zij verantwoord omgaan met levensbedreigende risico’s. Waar liggen grenzen van compassie en pastoraat in deze omstandigheden?

Reagerend op signalen uit het veld is er een handreiking opgesteld voor geestelijken in de frontlinie. De handreiking is opgesteld door ethici en praktisch theologen van de Theologische Universiteit Kampen, de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam/Groningen en de Tilburg School of Catholic Theology. De opstellers van de handreiking zijn prof.dr. Theo Boer (PThU), prof.dr. Ad de Bruijne (TU Kampen), dr. Anton ten Klooster (TST) en prof.dr. Hans Schaeffer (TU Kampen).

De handreiking is te vinden op de website van de theologische instellingen en kerkelijke websites. Er is daarnaast een speciale website ingericht, waar updates worden gegeven en ervaringen kunnen worden gedeeld: www.pastoraatencorona.nl

Lees ook deze tips en alternatieven bij bezoekwerk:
Alternatieven voor bezoekwerk
Vormen van pastoraat die nog wél mogelijk zijn
19 tips voor telefonisch pastoraat
Crisispastoraat in tijden van corona

Preekvergoedingen en preekroosters

[laatste wijziging: 10 juni 2020]

Veel gastpreekbeurten vallen uit. Wat mag je als professional dan van een kerkenraad verwachten wat betreft de preekvergoeding?  Omdat de verwachting is dat voorlopig de corona maatregelen niet versoepelen omtrent kerkelijke samenkomsten is het de aanbeveling niet langer te vergoeden bij het vervallen van diensten door corona. Dit geldt zowel voor predikant met verbintenis, een kandidaat, emeritus of kerkelijk werker met preekbevoegdheid. Komt de professional door het mislopen van meerdere preekbeurten in het nauw wat betreft eigen inkomsten om te voorzien in de levensbehoeften dan kan diegene aankloppen bij de diaconie van de eigen gemeente. U kunt preekbeurten ook laten doorgaan door de professional een online viering te laten verzorgen.

Minder werk of andere werkzaamheden

Door uitvallen van vele kerkelijke activiteiten staan predikanten en kerkelijk werkers plots voor de uitdaging van ander werk en hebben kosters vaak veel minder werk. Wat nu? Net zoals voor alle andere werknemers en werkgevers in Nederland vragen deze uitzonderlijke omstandigheden om creativiteit wat betreft de invulling van (alternatieve) taken en thuiswerken. Waar mogelijk adviseren we eerst zoveel mogelijk (achterstallig) werk of onderhoud op te pakken.

Lees ook dit artikel: Predikant, pionier, kerkelijk werker, let op jezelf

Daarnaast is er in sommige gevallen de mogelijkheid om een beroep te doen op het noodfonds overbrugging van werkbehoud (NOW) voor de lonen van kosters en kerkelijk werkers. (Zij zijn werknemers, predikanten niet.) De aanbeveling is hier terughoudend in te zijn. Lees de uitgebreide toelichting over de NOW voor penningmeesters op: Financiën en corona

Ziekteverzuim

Wanneer wel ziek melden? Wanneer de predikant, kerkelijk werker of koster door ziekte niet in staat is zijn werk te verrichten. Het maakt hier niet uit of het coronavirus wel of niet is vastgesteld.

Wanneer niet ziek melden? Als de predikant, kerkelijk werker of koster om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen thuis moet blijven en geen mogelijkheid heeft vanuit huis te werken, of een bepaald gebied niet mag verlaten. Ook als iemand lichte gezondheidsklachten heeft, bijvoorbeeld een neusverkoudheid of hoesten, waarmee hij/zij onder normale omstandigheden wel kan werken, maar nu niet mag werken.
Meer informatie op:

Ziekteverzuim

Gerelateerd

Coronamaatregelen voor kerken
Kerk zijn in coronatijd
Financiën en corona

© copyright Steunpunt Kerkenwerk