Menu top

UBO

Een UBO (ultimate beneficial owner) is een uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een kerk). Kerken kunnen op twee manieren te maken krijgen met UBO:
1. Landelijk openbaar UBO-register (bij Kamer van Koophandel)
2. Meldingsplichtige instellingen

1. Openbaar register Kamer van Koophandel
Het CIO heeft met de Kamer van Koophandel en de het Ministerie van Financiën afspraken gemaakt over de inschrijving van kerken in het UBO-register. Plaatselijke kerken hoeven geen actie te ondernemen. Zij hoeven geen UBO in te schrijven in het openbaar register. Alleen het landelijk kerkverband wordt verplicht ingeschreven. SKW coördineert deze inschrijving voor de kerkgenootschappen NGK en GKV. U mag deze landelijke inschrijving echter niet gebruiken als UBO-opgave voor uw plaatselijke kerk.

2. Meldingsplichtige instellingen
De meewerkverplichting bij meldingsplichtige instellingen zoals banken, accountants en dergelijke is per 7 juli 2020 ingegaan. Het kan dus zijn dat een bank, bijvoorbeeld voor een klantenonderzoek, u vraagt om een UBO-formulier in te vullen. U vult dan de gegevens van de pseudo-UBO in.

  • Vul bij de optie ‘Opgave hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbende’ de voorzitter en scriba van uw kerk in. Zie voor meer informatie het kopje ‘Wie is de (pseudo-)UBO van onze kerk?’ Wordt u gevraagd om uit documentatie aan te tonen dat deze personen belanghebbende zijn? U kunt dan bijvoorbeeld het ondertekende aanstellingsformulier gebruiken, of een ondertekende versie van de kerkenraadsnotulen waarin de betreffende persoon is aangesteld in zijn/haar taak.

Overige in te vullen informatie op het UBO-formulier:

  • naam organisatie: kerkgenootschap + plaatstoevoeging, bijvoorbeeld: Nederlandse Gereformeerde Kerk Almere*;
  • rechtsvorm: geloofsgemeenschap (die rechtspersoonlijkheid bezit als bedoeld in artikel 2 boek 2 BW) die behoort tot de Nederlandse Gereformeerde Kerken*;
  • KvK-nummer: het eigen KvK-nummer van de plaatselijke kerk.

* Let op: tot 1 januari 2024 gebruikt u het oude kerkverband waartoe u behoorde: GKV of NGK. Daarna gebruikt u het nieuwe kerkverband Nederlandse Gereformeerde Kerk.

Let op: samenwerkingsgemeentes kiezen bij het invullen van het formulier voor één van de kerkgenootschappen waartoe zij behoren. NCGK is bijvoorbeeld geen formeel kerkgenootschap. Kies dan voor ofwel het NGK-deel ofwel het CGK-deel.

Wie is de (pseudo-)UBO van onze kerk?
Volgens de wet is de UBO elke natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Een UBO is dus altijd een natuurlijk persoon. Soms is er echter geen UBO, zoals in het geval van onze kerken. In die gevallen moet worden teruggevallen op één of meer pseudo-UBO’s. Dat zijn natuurlijke personen die behoren tot het zogeheten ‘hoger leidinggevend personeel’.

De pseudo-UBO van een kerkgenootschap: de natuurlijke personen die als bestuurder staan vermeld in het statuut, of zo mogelijk als bestuurder staan genoemd in de documenten van de kerkelijke organisatie.

Bron: Schaap advocaten en notarissen

Onder de pseudo-UBO kunt u in de kerk de voorzitter en scriba verstaan.

En hoe zit het met de regio?
Regio’s staan niet ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zij kunnen dus geen KvK-nummer opgeven wanneer een bank daarom vraagt. Daarom geeft u op het formulier aan dat dit niet van toepassing is. Wel geldt hetzelfde als voor de kerk, dat de voorzitter en scriba kunnen worden aangeduid als pseudo-UBO voor de regio. Moet u dat aantonen, dan gelden daarvoor de formulieren of notulen waaruit de aanstelling in deze functie blijkt.

Vragen
Heeft u vragen over de UBO-registratie, komt u er niet uit of is een bank niet tevreden met dat wat u heeft aangeleverd? Neem dan gerust contact op met SKW. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerd

Identificatie bij banken ANBI boekhoudprogramma
© copyright Steunpunt Kerkenwerk