Menu top

Periodieke giften

Geven zonder grenzen!

Giften aan de kerk als ANBI zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). Voor giften in het algemeen geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen van de gever, met een minimum van € 60. Alles boven dit drempelbedrag is aftrekbaar.

Let op: per 1 januari 2021 zijn giften in contanten niet meer aftrekbaar. Dat geldt ook als er van de gift een factuur is. Wie toch de aftrek van een gift wil claimen, wordt geadviseerd de gift per bank over te maken.

De fiscus stelt echter ook een maximum aan de giften, namelijk 10% van het drempelinkomen. Voornamelijk mensen die structureel of gedurende een bepaalde periode meer aan de kerk willen geven krijgen te maken met dit maximum. Regelmatig wordt daarom voor een alternatief gekozen. Het is mogelijk een periodieke gift voor minimaal 5 jaar aan een ANBI schriftelijk vast te leggen. Dan is zowel genoemde drempel als het maximum niet van toepassing. Tot 2014 was het verplicht dit via een notariële schenkingsacte te doen. Vanaf 2014 is een onderhandse akte voldoende.

In een onderhandse akte wordt een periodieke gift aan een door de fiscus erkende ANBI voor ten minste 5 jaar vastgelegd. Deze giften zijn volledig aftrekbaar (zonder drempel en maximum). De fiscus stelt wel een aantal eisen aan de inhoud van een onderhandse akte en heeft daarom een standaardformulier opgesteld.

Standaardovereenkomst van de belastingdienst

Instructie:

  • Het formulier dient gezamenlijk (schenker en ontvanger) ingevuld en ondertekend te worden.
  • De termijn van minimaal 5 jaar is een harde eis van de fiscus, voortijdig stopzetten is niet mogelijk.
  • Het getekende exemplaar hoeft niet verzonden te worden aan de belastingdienst.
  • Voor eventuele aangifte-controle is het belangrijk de overeenkomst zorgvuldig te bewaren.

Aanvullende bijlage:

Het is raadzaam in een aanvullende bijlage vast te leggen dat de gift vervalt bij een dalend inkomen van de gever, bijvoorbeeld als gevolg van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Dan wordt namelijk alsnog aan bovenstaande voorwaarden voldaan.

Alle kerken hebben inmiddels een eigen RSIN nummer. U vindt uw RSIN-nummer bij de zoekhulp van de Belastingdienst, of op uw eigen ANBI publicatie op gkv.nl/anbi.

Vraag 4 op het formulier dient als volgt te worden ingevuld:
4a Gereformeerde Kerk vrijgemaakt [naam plaatselijke gemeente]
4b transactienummer: voor eigen administratie aangemaakt nummer
4c RSIN/fiscaal nummer: voor plaatselijke gemeente op te vragen bij de zoekhulp van de Belastingdienst, of op gkv.nl/anbi.

Over RSIN meldt de belastingdienst het volgende:

Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben een beschikking ontvangen waarin een uniek nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). In de voorbeeldformulieren moet een goed doel dit individuele RSIN invullen. Veel kerkelijke instellingen hebben geen individueel RSIN, maar een groepsnummer via een groepsbeschikking. Als een kerk geen individueel RSIN heeft, kan gebruik gemaakt worden van het RSIN dat op de groepsbeschikking staat.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk