Menu top

Indexatie lonen, traktementen en regelingen 2018

De materiele regelingen, arbeidsvoorwaardenregelingen en salarisschalen voor 2018 zijn beschikbaar op onze website.

Predikanten
Kosters
Kerkelijk werkers

Indexatie

GKv: Per 1 januari 2018 worden de traktementen predikanten en salarissen van Kosters en Kerkelijk Werkers verhoogd met 0,6%.

De publicatie van dit cijfer liet langer op zich wachten dan voorgaande jaren. Het CBS stelt het eerst gepubliceerde per juli 2017 niet beschikbaar omdat deze methodiek van publiceren is komen te vervallen. In overleg met het CGMV is daarom aangesloten bij het actuele cijfer per juli 2017. Begin 2018 zal deze wijziging in methodiek gezamenlijk worden geëvalueerd.

NGK: Per 1 januari 2018 worden de traktementen predikanten en salarissen van Kerkelijk Werkers verhoogd met 1,38%.

Materiële regelingen predikanten GKV met 1 jaar verlengd
(klik hier voor de formele publicatie:Berichtgeving handhaven materiele regelingen predikanten 2018)

In oktober vond tussen afgevaardigden van de Predikantenvereniging|CGMV en Steunpunt Kerkenwerk een onderhandeling plaats over een nieuwe versie van de materiële regelingen predikanten, ingaande 1 januari 2018. In zowel de uitwerking van de voorstellen als tijdens de bespreking daarvan, werd duidelijk dat de aard en omvang van de onderwerpen een langere uitwerking vereisen dan gebruikelijk. Samengevat staan drie thema’s centraal:

1.Kerkrecht: De Generale Synode stelde een Generale Regeling Predikantszaken vast. Veel artikelen hebben betrekking op de regelingen. Zowel in praktische zin als tekstueel dient een zorgvuldige aansluiting te worden gecreëerd.

2.PEP: Dezelfde Synode heeft deelname aan het Permanente Educatie Programma voor predikanten verplicht gesteld. Ook op dit punt moet verankering plaatsvinden met de materiële regelingen.

3.NGK: De op handen zijnde fusie met de NGK heeft consequenties voor de verschillende regelingen in beide denominaties. Uiteraard verloopt een dergelijk proces gefaseerd maar vraagt op korte termijn aandacht.

Gezien het grote belang van bovenstaande thema’s, is besloten de looptijd van de huidige regeling met één jaar te verlengen. Vanaf begin 2018 wordt gezamenlijk het geheel aan regelingen bezien in het licht van deze ontwikkelingen.

Wat verandert er wel in de regeling 2018?

In december volgt een gebruikelijke jaarlijkse update. De regeling wordt alleen aangepast op het gebied van indexatie en actuele fiscale percentages.

Regeling Kosters en Kerkelijk Werkers

De looptijd van deze regelingen is 2 jaar, namelijk 2017 en 2018. Daarom worden deze regelingen in decembeer gepubliceerd met alleen de aangepaste indexatie en actuele percentages.

Regelingen NGK

Ook in december volgt, in samenwerking met de NGA, een publicatie van de regelingen Predikanten (WAP) en Kerkelijk Werkers.

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk