Menu top

Predikant in opleiding

Als PRIO (predikant in opleiding) doen afgestudeerden met een predikantsmaster praktijkervaring op. Zij bieden (vacante) gemeenten op tijdelijke basis ondersteuning als gemeentepredikant. Steunpunt Kerkenwerk geeft u meer informatie en een richtlijn.

PRIO in de GKV

Doel
Afgestudeerden met een predikantsmaster laten zich om diverse redenen niet altijd direct beroepbaar stellen. Om eerst wat werkervaring op te doen als gemeentepredikant werkt een PRIO voor een bepaalde periode, begeleid door een ervaren predikant, in een gemeente. De PRIO ontwikkelt met deze aanvullende werkervaring zijn competenties door en bereidt zich beter voor op het predikantschap.

Werkzaamheden
PRIO’s beschikken over een preekbevoegdheid: zij zijn dus bevoegd om te preken, maar niet bevoegd om de sacramenten te bedienen. Verder kan de PRIO de gebruikelijke werkzaamheden van een predikant verrichten, bijvoorbeeld:
1. Prediking
2. Pastoraat
3. Catechisatie
4. Specifieke projecten, zoals aandacht voor jongeren of mensen in de buurt van de kerk. Een project moet aansluiten bij de missie van de gemeente en van de PRIO.

Formele inbedding
De PRIO werkt in de gemeente op basis van een contract vergelijkbaar aan dat van een kerkelijk werker. Dit contract volgt de arbeidsvoorwaarden van SKW, klik hier om naar deze arbeidsvoorwaarden te gaan.
Aanvullend op het contract kan in overweging worden gegeven een aantal dagen betaald studieverlof te geven. Als basis van de inschaling wordt schaal B, 5 dienstjaren, gehanteerd.
Uitgegaan wordt van een aanstelling voor bepaalde tijd, voor een periode van 6 maanden of een jaar. Verlenging van deze periode is mogelijk, maar de PRIO mag maximaal drie opeenvolgende tijdelijke contracten hebben binnen 24 maanden.

Het opdoen van praktijkervaring is bedoeld voor een bepaalde periode. De PRIO kiest binnen 0,5 tot maximaal 2 jaar na indiensttreding of hij/zij zich beroepbaar stelt als gemeentepredikant.

Voor PRIO’s van een andere denominatie is binnen de GKV goedkeuring van de classis nodig. Voor de NGK bij de regiovergadering. Eventueel kan dit in combinatie met een beroepbaarstellend onderzoek (BSO).

Begeleiding
De PRIO wordt bij voorkeur begeleid door een ervaren predikant. Dit kan een predikant in dezelfde gemeente zijn, maar ook een predikant uit een naburige gemeente (let op: deze moet wel in dezelfde classis werken als de PRIO). De ervaren predikant kan de PRIO adviseren en hem/haar helpen reflecteren op het handelen. Daarnaast kan een kerkenraads- of gemeentelid worden gevraagd een coachende rol te vervullen. De organisatie van deze begeleiding is de verantwoordelijkheid van de betreffende kerkenraad.

Communicatie met de gemeente
De kerkenraad betrekt de gemeente bij de keuze voor een PRIO en communiceert de beweegredenen hiervoor. Bij aanstelling van een PRIO worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken, worden afspraken gemaakt over de werkzaamheden van de PRIO en wordt de gemeente hierover geïnformeerd.

PRIO in de NGK

De NGA coördineert een predikant-in-opleiding als onderdeel van de opleiding voor NGK-predikanten. Meer informatie hierover in bijgaande handleiding. Voor GKV’ers is het mogelijk om PRIO in een NGK-kerk te zijn.

Handleiding predikant in opleiding NGK

 

Heeft u als gemeente interesse in een PRIO? Wil je als afgestudeerde beschikbaar zijn voor een PRIO-opdracht? Neem dan contact op met Steunpunt Kerkenwerk.

 

Gerelateerd

Regeling Kerkelijk Werkers GKv Regeling Kerkelijk Werkers NGK Beroepingswerk

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk