Menu top

VOG en Veilige Kerk

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor.

Om te werken aan een veilige kerk volgt u het Stappenplan Een veilige Kerk van Meldpunt Misbruik. Met dit stappenplan werkt u aan preventie en neemt u de nodige voorzorgsmaatregelen in uw kerk. Het stappenplan is één geheel. Alleen wanneer u het hele plan doorloopt, kunt u bouwen aan een veilige kerk. Bij stap 1, stap 3 en stap 4 zijn hulpmiddelen beschikbaar, die Steunpunt Kerkenwerk op deze pagina faciliteert. Deze informatie is afgestemd met Meldpunt Misbruik en Kerkpunt.

Klik op de afbeelding rechts voor het gehele stappenplan.

 

 

Aanstellingsbeleid voor vrijwilligers

Hulpmiddel bij stap 1
Model aanstellingsbeleid


Gedragscodes

Hulpmiddel bij stap 3
Klik op de verschillende functies om een model gedragscode te downloaden.

Jeugdwerker / jeugdleider (vrijwilliger en professional)
Financieel vrijwilliger
Algemene gedragscode werkers in de kerk (vrijwilliger en professional)

VOG aanvragen

Hulpmiddel bij stap 4
Een onderdeel van het ‘stappenplan Een veilige kerk’ is het gebruik maken van de VOG: Verklaring Omtrent Gedrag. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een persoon of rechtspersoon geen bezwaar vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Dit kunt u vragen van medewerkers of vrijwilligers die werken met kwetsbare personen, zoals kinderen, jongeren en volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie.

Gratis of niet?
Voor betaalde werkers (zoals een kerkelijk werker of andere betaalde kracht) kan geen gratis VOG worden aangevraagd. Hiervoor is een betaalde VOG mogelijk.

Voor vrijwilligers die werken met kwetsbaren kan gratis een VOG worden aangevraagd. Aan de aanvraag van gratis VOG’s zijn vanuit de overheid een aantal voorwaarden verbonden. U komt als kerk in aanmerking voor gratis VOG’s wanneer:

 • U de VOG aanvraagt voor vrijwilligers;
 • Uw vrijwilligers werken met kwetsbare mensen die op een bepaalde manier afhankelijk van hen zijn (klik hier om meer te lezen);
 • U een actief preventiebeleid heeft in uw kerk (dit maakt u wanneer u het stappenplan Een veilige kerk volgt);
 • Uw vrijwilligers niet op een andere manier een VOG aanleveren in uw kerk (bijvoorbeeld omdat zij betaald werk doen);
 • U eHerkenning heeft of bereid bent om dit aan te vragen (klik hier om meer te lezen).

Aanvraag gratis VOG

 • Stap 1: Vraag eHerkenning niveau 3 aan.
 • Stap 2: Meld uw kerk aan als organisatie onder de Regeling Gratis VOG. Ga hiervoor naar https://www.gratisvog.nl/aanvraagprocedure
  Zorg dat u voor deze aanvraag bij de hand heeft:
  – eHerkenning;
  – KvK-nummer van uw kerk;
  – Beschrijving van de werkzaamheden van de vrijwilliger(s);
  – Links naar of documenten van het preventiebeleid.
  De aanvraag wordt behandeld door het CIBG. Deze keurt uw aanvraag goed of af. Na goedkeuring valt uw organisatie onder de Regeling Gratis VOG en kunt u de gratis VOG’s gaan klaarzetten voor uw vrijwilligers.
 • Stap 3. Bepaal het screeningsprofiel. Dit is afhankelijk van de taak die de vrijwilliger krijgt. In de kerk zijn de meest voor de hand liggende profielen: Algemeen screeningsprofiel – gebied ‘personen’, ‘geld’ en ‘diensten’. Klik hier om meer te lezen over screeningsprofielen.
 • Stap 4. Zet de VOG’s klaar. Per vrijwilliger zet u een VOG klaar. Klik hier voor de juiste link.

  Stappen in het aanvraagproces:
  Aanvrager (persoon die namens de kerk eHerkenning heeft) logt in bij Justis
  Aanvrager vult de gegevens van de kerk in
  Aanvrager vult de gegevens van de vrijwilliger in (voorletters, achternaam en e-mailadres)
  Aanvrager vult het screeningsprofiel in.
  Aanvrager vult het doel van de aanvraag in. Standaard is ingevuld: werkrelatie, vrijwilliger. Dit is voldoende.
  Aanvrager rondt de aanvraag af.
  Vrijwilliger bevestigt de aanvraag door inlog met DigiD.
  Vrijwilliger ontvangt de VOG per post. Justus neemt binnen acht weken een beslissing, in de praktijk krijgt de vrijwilliger de VOG binnen twee tot vier weken.
  Vrijwilliger overhandigt de VOG aan de verantwoordelijke binnen de kerk. Controleer de VOG op echtheid (lees hier hoe u de echtheid controleert).

 • Stap 5. Na ontvangst van de VOG bespreekt u met de vrijwilliger nogmaals het preventiebeleid. Maak hierbij afspraken over de verantwoordelijkheden van de kerk en van de vrijwilliger.

Aanvraag betaalde VOG

 • Stap 1: Vraag eHerkenning niveau 3 aan.
 • Stap 2: Bepaal het screeningsprofiel. Dit is afhankelijk van de taak die de betaalde werker krijgt. In de kerk zijn de meest voor de hand liggende profielen: Algemeen screeningsprofiel – gebied ‘personen’, ‘geld’ en ‘diensten’. Klik hier om meer te lezen over screeningsprofielen.
 • Stap 3: Zet de aanvraag voor de VOG klaar bij Justis. Klik hier voor de juiste link.
  Stappen in het aanvraagproces:
  Aanvrager (persoon die namens de kerk eHerkenning heeft) gaat naar mijn.justis.nl en logt in met eHerkenning.
  Aanvrager vult de gegevens van uw organisatie in en selecteert een screeningsprofiel.
  Aanvrager vult de gegevens van de werknemer in. De aanvraag is nu klaargezet.
  Werknemer krijgt een e-mail met een link en een aanvraagcode om de aanvraag af te ronden.
  Werknemer controleert zijn of haar gegevens, bevestigt en betaalt de aanvraag.
  Justis neemt de aanvraag in behandeling en bericht de werknemer binnen 1-4 weken.
  Aanvrager controleert de VOG op echtheid (lees hier hoe u de echtheid controleert), zodra de medewerker die overhandigt.
 • Stap 4: Na ontvangst van de VOG bespreekt u met de werker nogmaals uw preventiebeleid. Maak hierbij afspraken over de verantwoordelijkheden van de kerk en van de werker.

Veelgestelde vragen over de VOG

Kan ik een gratis VOG aanvragen voor onze penningmeester?

Nee. Een gratis VOG kan alleen worden aangevraagd voor vrijwilligers die direct met kwetsbare personen in aanraking komt. Voor een vrijwilliger die verantwoordelijk is voor de financiën kan eventueel wel een betaalde VOG aangevraagd worden.

Ben ik met een VOG verzekerd dat de vrijwilliger geen strafblad heeft?

Nee. Een VOG wordt afgegeven voor de functie waarvoor deze is aangevraagd, bijvoorbeeld jeugdleider. Strafbare feiten die op andere terreinen werden gepleegd, worden dan niet meegenomen voor beoordeling van deze VOG. Ook geldt bij screening voor een VOG een beperkte terugkijktermijn: Justis kijkt niet oneindig terug in het verleden van de vrijwilliger maar beperkt dit tot een vaste termijn. De termijn is afhankelijk van de functie waarvoor gescreend wordt.

Is het niet verstandig om ook de predikant een VOG te laten overleggen als hij/zij intrede doet in een nieuwe gemeente?

De predikant komt in zijn/haar werk vaak in aanraking met kwetsbare personen in een afhankelijkheidsrelatie. Het is daarom mogelijk om een VOG aan te vragen voor de predikant. De kerkenraad waar de predikant vertrekt geeft echter ook een akte van ontslag af. Hierin staat vermeld dat de predikant “een goede attestatie inzake leer en leven” meekrijgt. Deze attestatie beslaat vaak een langere periode en geeft meer informatie over het leven van de predikant dan het specifieke zoekgebied bij een VOG-aanvraag. Daarom adviseert SKW om bij de aanstelling van een nieuwe predikant deze akte van ontslag te hanteren in plaats van een VOG. Wel kunnen er zwaarwegende redenen zijn om, aanvullend aan de akte van ontslag, een VOG aan te vragen voor de predikant, bijvoorbeeld wanneer de gemeente in het verleden beschadigd is geraakt en daarom een uitgebreider onderzoek wil doen.
Een VOG is nooit een vervanging van de akte van ontslag.

Wie bepaalt of de VOG wordt afgegeven?

De VOG wordt afgegeven door Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Kijk voor meer informatie op www.justis.nl.
© copyright Steunpunt Kerkenwerk