Menu top

Gedragscode Werkers in de kerk

Deze gedragscode is in 2011 opgesteld op verzoek van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Hij is geschreven met het oog op werkers binnen de (Nederlands Gereformeerde) kerken.

Met werkers in de kerk worden in deze gedragscode bedoeld allen die door hun functie of dienst een bijzondere verantwoordelijkheid in de gemeente hebben en die daarin het vertrouwen van de gemeente genieten, zowel de traditionele ambtsdragers, als ook andere werkers in de kerken, professioneel of vrijwillig, zoals de leiding van jeugdclubs en -verenigingen, vrijwilligers in pastoraat en diaconaat, kosters, musici, oppaskrachten enz.

In de gedragscode zijn kernwaarden als respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid die in de bijbel hun oorsprong vinden, uitgewerkt in concrete gedragsregels (do’s en don’ts). De code is bedoeld een hulpmiddel om ongewenst gedrag van werkers in de kerk te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken. Om te voorkomen dat de gedragscode een dode letter wordt, wordt gemeenten aanbevolen om die van tijd tot tijd te bespreken aan de hand van een concrete casus.

Gedragscode Werkers in de kerk

 

Het Meldpunt Misbruik publiceerde de volgende gedragscode voor werkers in de kerk:
Gedragscode Meldpunt Misbruik

CGMV | Predikantenvereniging heeft de volgende beroepscode voor predikanten uitgegeven:
Beroepscode Predikantenvereniging

© copyright Steunpunt Kerkenwerk