Menu top

Organisatievormen

Bent u betrokken bij het (her) inrichten van uw kerkelijke organisatie? Dan adviseren wij u eerst kennis te nemen van het document “Achtergrond Kerkelijke Organisatievormen”. Vanuit diverse invalshoeken wordt kort de historie en het heden samengevat waarbij speciaal aandacht voor de principiële uitgangspunten als peilers onder elke organisatorische afweging.

Handreiking en achtergrond kerkelijk organisatievormen

Steunpunt Kerkenwerk deed in 2011 en 2012 onderzoek naar diverse organisatievormen in de praktijk. Geconcludeerd mag worden dat elke kerk anders is en dat het in dat kader ook belangrijk is de eigenheid te waarborgen. Uiteraard zijn op sommige punten wel “grote gemene delers” te ontdekken. Daarom worden op deze pagina enkele praktijkvoorbeelden met diverse varianten in “soort” gemeente weergegeven.

Model ‘Gemeente van kringen’

Een beschrijving van de missie, visie en kerkelijke organisatie met nadruk op kringen in de kerk.

Ook zijn er verschillende plaatselijke regelingen geschreven over de invulling van pastoraat, diaconaat, verkiezingen, mandaat kerkbestuur en het zogeheten vierhoeksoverleg. Daarnaast zijn twee pdf’s beschikbaar waarin het model aan de gemeente wordt uitgelegd. Het model is geschreven in Nijkerk-West in 2017.

Missie en visie Nijkerk-West (gemeenteversie)

Notitie model Gemeente van Kringen

Folder model Gemeente van Kringen (gemeenteversie)

Plaatselijke regelingen behorend bij model Gemeente van Kringen

Notitie basispastoraat en basisdiaconaat

Model T

Een beschrijving van de kerkelijke organisatie met nadruk op taakgroepen in de kerk.

Tevens beschrijving van detailzaken van diverse commissies. Het model is geschreven in een vorm zoals deze ook gepubliceerd is in het lokale handboekje van de kerk. Het model beschrijft in mindere mate het bestuurlijke deel van de kerkelijke organisatie.

Kerkelijke organisatievorm model T

Model W

Een reglement voor een commissie bestuurlijke zaken (CBZ)  met duidelijke afspraken over rapportage en verantwoordelijkheden in relatie met de kerkenraad. De financiële commissie is onderdeel van de CBZ.

Kerkelijke organisatievorm model W

Model H1 en H2

H1: een uitgebreid model waarin de volledige kerkorganisatie in beeld is gebracht, met o.a. een organisatieschema, waarin zowel bestuurlijke, en gemeentecommissies een plaats krijgen, alsmede een beschrijving van de relaties. Veel aandacht is gegeven aan korte formulering van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de onderlinge relaties van elke gremium en gemeentecommissie afzonderlijk.

Model H1 is bruikbaar voor grote gemeenten met meerdere (grote) wijken, model H2 voor kleine(re) gemeenten.

Dit model is niet geanonimiseerd, omdat deze ook op de site van de gemeente zelf staat.

Model H1, deel I  

Beschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor kerkenraad(svormen) en bestuurscolleges, en functiebeschrijvingen. Voorzien van voorwoord.

Kerkelijke organisatievorm model H1 handboek deel I

Model H1, deel II

Beschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor gemeentecommissies, werk- en taakgroepen

Kerkelijke organisatievorm model H1 handboek deel II

Voor bijbehorend organigram, functieschema, jaar(planning)kalender etc. zie de site van de betreffende gemeente: http://www.gkvheemse.nl/gemeente/handboek-kerkelijke-organisatie

Model H2

Kerkelijke organisatievorm model H2

Model Z

Onder de titel Plaatselijke Regeling worden artikelsgewijs diverse bestuursorganen beschreven, waarin de z.g. bestuursraad een prominente plaats kent.

Kerkelijke organisatievorm model Z

Organigram Model K

Een voorbeeld waarin taakvelden binnen de CBZ-toepassing zijn benoemd in onderling verband, met een korte samenvatting van de taken.

Kerkelijke organisatievorm Organigram model K

Model S

Een uitvoerig model met veel aandacht voor taakbeschrijvingen en bestuurlijke organen en vooral gemeentecommissies in de vorm van Instructies. Een inzichtelijk organogram is onderdeel van dit model (blz. 4).

Kerkelijke organisatievorm model S

Gerelateerd

WBTR
© copyright Steunpunt Kerkenwerk