Menu top

ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De giften die worden gedaan aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar. De Nederlands Gereformeerde Kerken en Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn bij groepsbeschikking in zijn geheel aangewezen als ANBI. Alle plaatselijke kerken en landelijke instellingen die tot onze kerkverbanden behoren vallen onder deze groepsbeschikking. U hoeft daarom als plaatselijke kerk afzonderlijk geen ANBI-erkenning aan te vragen.

Wilt u uw plaatselijke kerk opzoeken bij de Belastingdienst? Kijk dan op de zoekhulp van de Belastingdienst. U vindt dan ook uw RSIN-nummer. Jaarlijks geeft Steunpunt Kerkenwerk alle wijzigingen rondom registratie en contactgegevens door aan de Belastingdienst. Wanneer u iets wilt wijzigen voor uw gemeente, geef dit dan door via info@steunpuntkerkenwerk.nl. U hoeft dit niet bij de Belastingdienst door te geven.

Om de ANBI-status te behouden moet ieder jaar voor 1 juli aan de ‘informatieplicht’ worden voldaan. Elk zelfstandig onderdeel van de kerk is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

Informatieplicht NGK
Iedere plaatselijke NGK-kerk publiceert de benodigde gegevens voor de informatieplicht op hun eigen website. Steunpunt Kerkenwerk ondersteunt hierbij en herinnert om de publicatie tijdig online te zetten.
De volgende formats kunnen worden gebruikt (hierin staan alle benodigde verwijzingen):
Format ANBI transparantie gegevens NGK
Format Staat van baten en lasten ANBI transparantie

Informatieplicht GKV
Voor GKv-kerken is de informatieplicht centraal georganiseerd: plaatselijke kerken leveren hun financiële gegevens aan bij Steunpunt Kerkenwerk. SKW verzorgt dan de publicatie voor 1 juli middels dit format.

Op de website www.gkv.nl/anbi kan de Belastingdienst alle informatie raadplegen. Een meer uitvoerige uitleg van Deputaten Financiën en Beheer treft u hier aan.

Voor annexe instellingen (verenigingen, commissies of instellingen die onder de groepsbeschikking van de GKV vallen) geldt dat zij eens per jaar hun gegevens aan Steunpunt Kerkenwerk moeten doorgeven. Het gaat dan om naam, KvK-nummer, RSIN-nummer, adres- en contactgegevens en oprichtingsdatum (indien nieuwe instelling). Ook geldt dat zij een actuele link moeten meesturen naar de recente publicatie van de jaarcijfers.

Informatieplicht samenwerkingsgemeentes
Voor samenwerkingsgemeentes bestaand uit verschillende denominaties (bijvoorbeeld NGKv) geldt dat zij onder beide groepsbeschikkingen vallen. Ieder gemeentedeel moet voor de eigen denominatie de informatie publiceren zoals hierboven aangegeven. Er mag wel een gezamenlijke jaarrekening worden gepubliceerd. Let op dat u op het transparantiedocument het juiste RSIN-nummer voor het afzonderlijke gemeentedeel vermeldt.

Naamgeving kerken
Bij verschillende instanties wordt de formele naam van een kerk gevraagd.In de praktijk worden veel verschillende variaties van de kerknaam gebruikt, terwijl vanuit de instanties steeds vaker wordt gevraagd om herkenbaarheid in de naam. Met de Kamer van Koophandel (KvK) is op hun verzoek afgesproken dat we op een eenduidige en herkenbare manier de naamgeving voeren, die dan ook bij de Belastingdienst en voor de ANBI-publicatie wordt gebruikt.

De afspraken die over de uniforme manier van naamgeving van plaatselijke kerken gemaakt zijn, zijn als volgt. We vermelden de naam van de denominatie (omwille van de leesbaarheid wordt deze afgekort: NGK of GKv), aangevuld met de plaatsnaam en eventueel een toevoeging van een wijknaam. Op verzoek van de kerk kan een ‘roepnaam’ worden toegevoegd.
Bijvoorbeeld: NGK Bergendal-Oost ‘De Verdieping’

Bent u een samenwerkingsgemeente die is ontstaan uit verschillende denominaties? Dan geldt dat u voor ieder gemeentedeel een eigen KvK-inschrijving houdt, evenals een eigen RSIN-nummer en naam. Alle samenwerkingsgemeenten ontvingen hierover onderstaande brief.
Naamgeving en samenwerkingsgemeenten

Achtergrondinformatie
Informatiebrief NGK-kerken 2015
Regeling giftenaftrek, met aandacht voor informatieplicht kerken, GKV handboek 2015
Regeling giftenaftrek, GKV handboek 2013

Kascontrole
Voor het behoud van de ANBI-status is het noodzakelijk dat er een adequate financiële administratie aanwezig is en dat jaarlijks een begroting en een financieel jaarverslag worden opgesteld. De jaarrekening dient gecontroleerd te worden door middel van kascontrole (intern) of accountantscontrole (extern).

In onderstaande handreiking is de werkwijze voor kascontrole in de GKv beschreven. Er wordt gewerkt aan een algemene handreiking die ingaat op de praktijk van GKv én NGK.

Handreiking Kascontrole

Gerelateerd

Kerkelijke boekhouding KvK inschrijving voor kerken Beschikkingsmachtcriterium Deputaatschap Financien & Beheer
© copyright Steunpunt Kerkenwerk