Menu top

Digitale Algemene Ledenvergadering 2018

Op deze webpagina vindt u alles over onze algemene ledenvergadering van 2018. Dit jaar was de ledenvergadering voor het eerst volledig digitaal. De vergadering vond plaats van 6 t/m 20 juni 2018. In deze periode konden leden en bezoekers op deze pagina alle benodigde stukken vinden, vragen stellen en meebeleven wat er op de vergadering gebeurde.

De vergadering is beëindigd.

U kunt niet meer stemmen. 127 kerken hebben een geldige stem uitgebracht.

Tijdens de vergadering konden leden stemmen op onderstaande vragen. Hieronder vindt u de uitslag van deze stemming.

Onze gemeente stemt in met de jaarrekening SKW 2017.
Ja: 127
Nee: 0
Blanco: 0

Onze gemeente stemt in met de meerjarenbegroting SKW en de indexatie van de contributie.
Ja: 120
Nee: 1
Blanco: 6

Onze gemeente is wel/niet akkoord met de herbenoeming van Rozemarijn Verhagen als bestuurslid.
Ja: 126
Nee: 1
Blanco: 0

Op grond van deze uitslagen zijn alle voorstellen geaccordeerd.

Gestelde vragen

Onderstaande vragen zijn gesteld over de vergaderstukken. Hieronder leest u ze geanonimiseerd en met bijbehorend antwoord.

Vraag: Op pagina 7 van de jaarrekening staat een tabel over het ziekteverzuim predikanten. Ik zie twee keer een kolom 2016. Moet de laatste niet 2017 zijn?
Antwoord: Dit klopt inderdaad, hierin is een klein foutje geslopen. Onze excuses hiervoor.

Vraag: Over de jaarrekening: Voor 2018 is er een overschot begroot van € 11.900. Daarmee wilt u de algemene reserve versterken met € 14.900 en € 3.000 onttrekken aan de bestemmingsreserve ledenprojecten. Hoe verwacht u € 3.000 te kunnen onttrekken aan een reserve de niet groter is dan € 1.087?
Antwoord: Dit betreft de ‘oude-begroting 2018’ opgesteld in juni 2016. Op dat moment kon niet precies bepaald worden hoe het werkelijk gebruik van de bestemmingsreserve in 2016 en 2017 zou uitvallen. Als er eind 2017 minder dan € 3.000 in deze reserve aanwezig is, kan er uiteraard ook minder uit geput worden. In de bijgestelde begroting 2018 en vervolg 2019-2021 komt dit niet meer voor.

Vraag: De huur-/servicekosten kantoorruimte zijn 58% hoger uitgevallen dan begroot. Wat is hier de oorzaak van?
Antwoord: In 2017 is SKW verhuisd naar een ander kantoorpand. Het aantal vierkante meters van SKW is gestegen van 36,7 m2 naar 60 m2, onder andere vanwege extra vergader-/gespreksruimte die nodig was. Verder is het nieuwe huurtarief hoger. In afwachting van de beslissing over de andere huisvesting was al een aantal jaren weinig tot geen onderhoud uitgevoerd aan de oude locatie. De oude huurtarieven bleven toen ook laag. In de nieuwe situatie is gekozen voor een relatief korte huurtermijn van 5 jaar. Dit geeft de mogelijkheid om per 5 jaar de huisvesting aan te passen aan de situatie van de organisatie.

Vraag: De belangrijkste zorg die ik zie in de meerjarenbegroting is de forse stijging van bijna 20% in de ledencontributies van zowel CGK als NGK. Waar baseert u dit op in een tijd dat de inkomsten van (in ieder geval onze) kerkelijke gemeente(n) teruglopen? De contributie moet in lijn blijven met voorgaande jaren, evt met 1,5% inflatiestijging en de uitgaven dienen daarop aangepast te worden.
Antwoord: De stijging van de contributie waar u op wijst betreft ALLEEN het verschil tussen 2017 en 2018. Dit is het gevolg van een verhoging die in al 2016 door de leden is vastgesteld. De meerjarenbegroting laat richting de toekomst verder GEEN verhoging zien behalve een kleine indexatie. Wij zijn dus niet van plan de contributie te verhogen. Zoals u voorstelt blijft de contributie in lijn.

Vraag: Waarom is er (nog?) geen bestuurslid uit de NGK benoemd?
Antwoord: Wij zijn hard bezig met het benaderen van NGK kandidaten. De eerste kandidaat heeft, wegens zijn tijdsbesteding, uiteindelijk toch een bestuursfunctie afgewezen. In augustus volgt contact met een andere kandidaat. We hopen dus zo spoedig als mogelijk een NGK kandidaat in het bestuur te benoemen.

Vraag: In de notulen lazen wij dat er bij de bestuursverkiezing 1 afgevaardigde tegen de herbenoeming van Mars en Poutsma stemde. Onze vraag: is bekend waarom er tegen werd gestemd?
Antwoord: De stemming verliep schriftelijk, echter wel anoniem. Tijdens de plenaire sessie heeft niemand een opmerking gemaakt. Wij weten dus helaas niet waar de tegenstem vandaag kwam en met welke reden. Ook buiten de vergadering om hebben wij geen bezwaren vernomen inzake het bestuurslidmaatschap van Poutsma en Mars.

Spreekuur 

Op 13 juni vond het spreekuur plaats, voorafgaand aan de ledenvergadering van VSE. SKW heeft bij dit spreekuur bezoek gehad van twee kerken. Er zijn geen vragen gesteld over de vergaderstukken. Wel zijn er andere vragen gesteld, die u hieronder kunt vinden.

Vraag: Kan artikel 13 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Kosters worden verhelderd? Er is vooral onduidelijkheid over de toekenning van het loopbaanbudget.
Antwoord: SKW neemt dit punt mee in de volgende onderhandelingsronde.

Vraag: In verband met de AVG: mag je nog een adreslijst op papier verspreiden onder je leden? De kerk geeft aan alleen de adressen te willen noemen en geen andere bijzonderheden.
Antwoord: Alhoewel de kerk volgens de AVG een grondslag heeft om gegevens van haar leden vast te leggen, raden we dit af. Verstrekking van gegevens mag alleen “intern”. Vaak wordt gekozen voor een digitaal adresbestand achter een beveiligde inlog in plaats van papieren verstrekking. De PKN meldt over verstrekking op papier het volgende:

“Wanneer nu een ‘gemeentegids’ of een zogeheten ‘gezichtenboek’ van heel de gemeente wordt gemaakt en als print door de gehele gemeente wordt verspreid, kun je zeggen: dat is in onze gemeenschap nodig om elkaar te kunnen vinden, maar tegelijk wordt het dan erg moeilijk om iedereen er aan te houden dat dit alleen intern gedeeld kan worden. Het begint dan wel heel erg op een openbaarmaking te lijken, een voor ieder toegankelijke uitgave. Al heel snel is dan ook sprake van een ‘datalek’ als zo’n boekje ergens onbeheerd rondslingert.”

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk