Menu top

Digitale Algemene Ledenvergadering 2019

Op deze webpagina vindt u alles over onze algemene ledenvergadering van 2019. Ook dit jaar was de ledenvergadering weer volledig digitaal. De vergadering vond plaats van 12 t/m 26 juni 2019. In deze periode konden leden en bezoekers op deze pagina alle benodigde stukken vinden, vragen stellen en meebeleven wat er op de vergadering gebeurde.

Tijdens de vergadering konden alle leden hun stem uitbrengen.

98 GKV kerken hebben gestemd*.
30 NGK kerken hebben gestemd*.
1 NGKV gemeente heeft gestemd.
* Sommigen van hen zijn samenwerkingsgemeentes met CGK.

In totaal hebben 129 van de 347 leden hun stem uitgebracht (37%). Dit percentage is voor beide denominaties nagenoeg gelijk.

We legden een tweetal onderwerpen aan de leden voor.

Onze gemeente stemt in met de jaarrekening SKW 2018.

Ja: 97%
Blanco: 3 %
Nee: 0%

Onze gemeente is wel/niet akkoord met de herbenoeming van Jeroen Horstra als bestuurslid.

Akkoord: 99%
Blanco: 1%
Niet akkoord: 0%

We zijn blij dat op beide onderwerpen positief gereageerd is. De jaarrekening is hiermee vastgesteld en Jeroen Horstra is herbenoemd.

De vergadering is gesloten..

..en vond plaats van 12 t/m 26 juni.

Gestelde vragen

Alle leden kunnen vragen stellen over de vergaderstukken. Wilt u zelf een vraag stellen? Dit kan per e-mail naar info@steunpuntkerkenwerk.nl. Hieronder leest u de gestelde vragen geanonimiseerd en met bijbehorend antwoord.

Vraag: Naar aanleiding van het voorstel tot herbenoeming van Jeroen Horstra viel me onderstaande vraag uit het jaarverslag van de digitale Algemene Vergadering 2018 op:

  • Waarom is er (nog?) geen bestuurslid uit de NGK benoemd?
    Wij zijn hard bezig met het benaderen van NGK kandidaten. De eerste kandidaat heeft, wegens zijn tijdsbesteding, uiteindelijk toch een bestuursfunctie afgewezen. In augustus volgt contact met een andere kandidaat. We hopen dus zo spoedig als mogelijk een NGK kandidaat in het bestuur te benoemen.
    Ik kan me voorstellen dat penningsmeesters niet voor het oprapen liggen en de herbenoeming zeer gewenst is. Daar kunnen wij dan ook van harte mee instemmen. Toch blijft voornoemde vraag van vorig jaar hangen. We zoeken als aangesloten NGk-gemeente een gezonde verdeling van (nu nog) beide kerkgenootschappen in het bestuur.

Wat is de status van voornoemde vraag naar een NGK-kandidaat in het bestuur?

Antwoord: Hartelijk dank voor uw reactie!
Beide kandidaten die we eerder benaderden, waren niet in de gelegenheid toe te treden tot het bestuur. De status is dat we nog steeds op zoek zijn naar een NGK kandidaat. Overigens hoeft dit niet een penningmeester te zijn. Het kan ook iemand zijn die affiniteit en/of kennis heeft van een ander terrein waar SKW voor staat. Mocht u in uw netwerk iemand geschikt achten dan vernemen wij dat graag!

Vraag: met betrekking tot gepresenteerde begroting 2019 in het Jaarverslag 2018. Bij het lezen van de gepresenteerde cijfers mis ik een toelichting bij de begrotingscijfers 2019. Mijn indruk is , dat de financiële ontwikkelingen in 2018 niet zijn door vertaald naar de begroting 2019. Klopt dit ? Bv. Kosten en inkomsten voor predikantenopleiding staan i.t.t. voorgaande jaren (nagenoeg) op nul in 2019.
Zou het begrote resultaat, gezien de ontwikkelingen in 2018, niet hoger moeten zijn?

Antwoord: Hartelijk denk voor uw vraag en uw zorgvuldige analyse van onze cijfers. Dat er een aantal verschillen zitten tussen de begroting en de gerealiseerde cijfers is juist. Dit heeft inderdaad te maken met het afronden van de opleiding voor Interim Predikanten en het besluit om deze in 2019 niet te organiseren. Echter werken wij met een meerjarenbegroting die wij periodiek ter goedkeuring aan de leden voorleggen. Vorig jaar is de laatste versie vastgesteld. Eind dit jaar maken wij intern weer een nieuwe meerjarenbegroting die wij volgend voorjaar aan u zullen voorleggen. Uiteraard worden dan alle actuele ontwikkelingen opnieuw vertaald naar de begroting.

Opmerking: Hartelijk dank voor het mooie en overzichtelijke jaarverslag. Het was voor mij als (relatief) nieuwe voorzitter van de NGK (plaats geanonimiseerd) een eerste kennismaking met jullie organisatie.

Ik heb twee opmerkingen (meer dan vragen) bij het verslag.
• Ik lees als visie van SKW: Wij geloven dat de belangrijkste taak van de kerk is, samen God groot maken en het evangelie in woord en daad met anderen delen. Ik vind het groot maken van God zeker een belangrijke taak van de kerk, maar wellicht niet de belangrijkste. Dat lijkt mij: Christus present stellen in de samenleving, lichtend licht en zoutend zout zijn.
• Ik zie dat jullie bankieren bij de ING. Er zijn banken te vinden die een verantwoorder bedrijfsmodel hebben.

Antwoord: Hartelijk dank voor uw melding. Beide suggesties nemen wij intern mee in de bespreking.

Vraag: Het jaarverslag ziet er goed uit en het is ook goed om te lezen dat het Steunpunt financieel gezond is. Na toevoeging van het mooie positieve resultaat van ruim 41.000 aan het eigen vermogen komt deze uit op ruim 182.000, waarvan het grootste deel ook daadwerkelijk als geld beschikbaar is. Het komende jaar 2019 wordt een klein positief resultaat verwacht, wat op zich prima is.

Maar het gaat ons even om het volgende: Heeft het Steunpunt nog doelen/bestemming voor ogen met deze middelen, op kortere of langere termijn? Of is er een andere reden om deze middelen als (hoge) reservering aan te houden?

Antwoord: Hartelijk dank voor uw reactie. De algemene reserve neemt inderdaad toe. Daarover namen we onderstaande toelichting op (pagina 10, jaarverslag):

Stijging algemene reserve:
Uit de staat van Baten en Lasten wordt duidelijk dat we ruim € 42.000 mochten toevoegen aan de Algemene Reserve. De oorzaken liggen vooral bij de groei van adviestrajecten en de uitgestelde flexibele inzet van extra adviseurs. Een verhoging van de algemene reserve is wenselijk gezien het feit dat de “personeelsrisico’s” toenamen. In 2018 is het team uitgebreid. Het beleid is dat circa 60% tot max. 80% van de jaarlijkse loonkosten (€ 343.651 in 2018) als algemene reserve moet worden gehanteerd om de continuïteit van het bureau te waarborgen. Met de huidige stand groeien we naar een gezonde situatie.

Als we uitgaan van 60% van de loonkosten, dan is een algemene reserve van rond de 200.000 euro nodig. Daar groeien we nu naartoe.

Reserves die daarboven komen worden geïnvesteerd in ledenprojecten en, indien mogelijk, het voor langere tijd afzien van een contributieverhoging. Voorbeeld van recente (en lopende) ledenprojecten zijn:

  • Ontwikkelen van training voor Begeleidingscommissies met pilots in het land
  • Extra onderzoek naar flexibele inzet van predikanten in de toekomst
  • Regioavonden met voorlichting over gerichte kerkelijke onderwerpen
  • Bezoek aan de NGK regio’s om de kerken blijvend te informeren
  • Opzet mobiliteitsondersteuning bij NGK kerken

Voor de nieuwe projecten wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld. Deze stellen wij in de zomer op en in het najaar gepubliceerd. Als lid kunt u daar uiteraard in meedenken en uw wensen kenbaar maken.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk