Menu top

Privacy Statement

Steunpunt Kerkenwerk (SKW) respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en vragenstellers aan de helpdesk. Eventuele gegevens die u, via deze website, per e-mail of telefonisch aan SKW verstrekt, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om u te kunnen informeren en te adviseren waarbij SKW zich conformeert aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens van predikanten voor de mobiliteitsondersteuning en het verzuimportaal in geval van een ziekmelding. De rechtsgrond hiervoor betreft de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van het functioneren als vereniging. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen de belangen van de leden kerken, de predikanten en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten die leden kerken met predikanten zijn aangegaan.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via een beveiligd portaal. Gegevens van predikanten worden gebruikt voor (gedeeltelijke) publicatie op gkv.nl en voor registratie en communicatie ten behoeve van SKW en Vereniging Samenwerking Emeritering (VSE). Gegevens van kerken, classis en particuliere synodes worden gebruikt voor (gedeeltelijke) publicatie op gkv.nl en voor verschillende gerichte doelen waarvoor SKW de administratie uitvoert in opdracht van haar leden (de GKv- en NGK-kerken in Nederland). Deze gerichte doelen zijn: registratie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (verplicht voor plaatselijke kerken vanaf 2019), registratie bij de Belastingdienst voor het ANBI-register, administratie en communicatie ten behoeve van VSE en SKW aan hun leden.
Gegevens van predikanten en kerken worden ook gebruikt voor publicatie van een Handboek voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken in 2023. Dit handboek is alleen binnen eigen kerkgenootschap beschikbaar. Voor uitgave van het Handboek wordt een verwerkersovereenkomst gesloten tussen SKW en de uitgever Buijten en Schipperheijn.

Voor de NGK predikanten worden ten behoeve van de verzekerdenadministratie van het arbeidsongeschiktheidspensioen de volgende persoonsgegevens van de predikant geregistreerd:

  • naam predikant;
  • geboortedatum;
  • geslacht;
  • BSN;
  • adres;
  • naam gemeente;
  • deeltijd;
  • gemeentegrootte en ambtsjaren in traktementstabel;
  • voltijds jaartraktement;
  • de periode binnen het jaar waarvoor de registratie geldt.

Op basis van de AVG Grondslag dat gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst sloot SKW verwerkingsovereenkomsten met beveiligde en gecertificeerde systemen zoals AFAS en de Verzuimportal. Deze inzet van systemen beoogt nimmer het plaatsen van persoonsgegevens op een website anders dan dat daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is door de betreffende persoon.

SKW nam maatregelen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. De cookies die de website www.steunpuntkerkenwerk.nl verstrekt bevatten enkel statistische informatie en hebben op geen enkele wijze verband met persoonsgegevens.

Heeft u bezwaar tegen registratie van uw gegevens en/of vermoedt u dat er van misbruik van uw gegevens sprake is, meldt ons dat direct via info@steunpuntkerkenwerk.nl of 038-4270455. U heeft te allen tijde recht op inzage van uw eigen gegevens.

Deze site bevat links naar andere internetpagina’s. Dit privacy statement heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s. SKW draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.

SKW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze site bezoekt.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk