Menu top

Studie deputaatschappen

SKW heeft in 2015 en 2016 een tweetal studie-deputaatschappen ondersteund, ingesteld door de Generale Synode Ede in 2014.

Hieronder een korte beschrijving en de opdrachten:

Deputaatschap Kerkelijke Lasten

De GS Ede besloot een deputaatschap in te stellen met als opdracht om aan de generale synode 2017 een rapport uit te brengen en voorstellen te doen aan de hand van een onderzoek naar de totale som van de quota die binnen de kerken worden geheven en hoe die quota kunnen worden beheerst en bij voorkeur structureel worden verlaagd.
Daarbij dient dit deputaatschap in ieder geval:

 • te werken vanuit de geestelijke houding dat ‘geven gelukkiger maakt dan ontvangen’ (Hand. 20:35);
 • alle quota en andere bijdragen in kaart te brengen die binnen de GKv worden geheven ten behoeve van taken anders dan voor het werk van de eigen gemeente;
 • zo mogelijk een vergelijking te geven van de quota die binnen de CGK en NGK worden geheven met een analyse van de verschillen t.o.v. de GKv en die in het verdere onderzoek te betrekken;
 • vanuit beleidsmatig perspectief te onderzoeken of het nodig of wenselijk is alle taken die momenteel binnen het GKv-kerkverband worden uitgevoerd, te blijven uitvoeren op grond van gebleken nut en noodzaak; dit deputaatschap zal daarbij gebruik maken van het rapport ‘Anders samen’ van DGSO aan de GS van Zwolle-Zuid 2008;
 • met inschakeling van alle deputaatschappen en andere betrokkenen een onderzoek in te stellen of het mogelijk is om taken efficiënter en effectiever uit te voeren door coördinatie, clustering, samenwerking of fusering van deputaatschappen en/of andere instellingen binnen onze kerken; dit deputaatschap zal daarbij gebruik maken van het rapport ‘Anders samen’ van DGSO aan de GS van Zwolle-Zuid 2008;
 • te onderzoeken of samenwerking met christelijke (hulp)organisaties mogelijk is, zowel binnen als buiten het GKv-kerkverband;
 • na te gaan welke (andere) vormen van financiering voor bepaalde taken mogelijk zijn als alternatief voor het heffen van een quotum; en de betrouwbaarheid van deze andere vormen van financiering te vergelijken met het quota systeem;
 • aandacht te geven aan de financiële gevolgen van de verwachte vermindering van het aantal predikanten in de komende jaren en de effecten daarvan op de verdeling van de kerkelijke lasten binnen het kerkverband.

Deputaatschap SHOCK

De GS Ede besloot een Studiedeputaatschap Heroriëntatie Ondersteuning Classis en Kerken in te stellen voor het aanreiken van kaders en uitgangspunten van een regeling voor ondersteuning van kerken op grond van artikel G82.2. van de nieuwe kerkorde;

Deputaten krijgen de opdracht:

 • de eerstkomende synode te dienen met een onderbouwde opzet voor een regeling voor ondersteuning van kerken, waarbij de huidige regelingen voor aanvullende steun (gemeentestichting) en steun naar artikel 11 KO als basis dienen en de in het verzoek tot instelling genoemde contouren voor deze regeling worden gerespecteerd;
 • daarbij de synode te adviseren over de opzet van een op landelijk niveau open of gesloten regeling, onderbouwd door een inventarisatie van de consequenties van beide alternatieven;
 • voor een objectieve onderbouwing van te hanteren parameters en bepaling van de waarden van deze parameters zo nodig een onderzoek in de kerken en bij de financiële regeling betrokken gremia uit te zetten naar diverse parameters, mits de privacy is gewaarborgd;

Het deputaatschap dient de eerstkomende synode verder advies te geven over:

 • de organisatorische inbedding van de nieuwe regeling binnen de kerken;
 • de implementatie van de regeling binnen de kerkelijke organisatie;

Deze opdracht wordt uitgevoerd in nauw overleg met de betrokken deputaatschappen aanvullende steun missionaire projecten, aanvullende steun hulpbehoevende kerken en financiën en beheer, waarbij deze deputaatschappen het studiedeputaatschap dienen met gevraagd of ongevraagd advies.

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk