Menu top

Veelgestelde vragen

Kerkelijk Werkers

Kunt u ons helpen aan een functieprofiel en formulieren voor functioneringsgesprekken?

Het functieprofiel voor Kerkelijk Werkers en formulieren voor functioneringsgesprekken vindt u onder Functioneren Kerkelijk Werkers

Wat zijn criteria om een Kerkelijk Werker aan te nemen?

Om te bepalen of een kerkelijk werker of juist een predikant geschikt is in uw situatie, is het goed om te kijken op onze pagina ‘Help, een vacature’. Help, een vacature?!

Wat te doen bij ziekte van een Kerkelijk Werker?

Voor elke werknemer wordt geadviseerd om deze bij aanstelling aan te melden bij een plaatselijke arbodienst. In geval van ziekte maakt u hiervan melding bij de betreffende arbodienst. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter bent u als werkgever verantwoordelijk voor de eerste twee jaar van ziekte. Een arbodienst helpt u met arbeidsdeskundige en medische beoordeling en geeft aan wanneer bijvoorbeeld een plan van aanpak voor re-integratie nodig is. Ook in geval van een korte periode is het zinvol de melding officieel vast te leggen. Sommige kerken hebben een verzuimverzekering afgesloten om bij langdurige ziekte vervanging te kunnen regelen. Echter het merendeel lost verzuim op met vrijwilligers in de gemeente. In tegenstelling tot het ARBO-proces voor predikanten bestaat voor werknemers binnen de kerk op dit gebied geen centrale regeling via Steunpunt Kerkenwerk.

Wat is het uurtarief voor catecheten?

Het uurtarief voor catecheten is vastgesteld op € 37,50. Bij de vaststelling van dit tarief is uitgegaan van 1 lesuur (ook als die korter is dan een vol uur) met daarbij inbegrepen de voorbereidingsuren en reistijd. Eventuele reiskosten worden apart vergoed.

Hoe kan ik het platform van kerkelijk werkers, Luceo, bereiken?

Meer informatie over Luceo is te vinden op de website luceo-kw.nl.

Kosters

Kunt u ons helpen aan de arbeidsvoorwaardenregeling Kosters?

De arbeidsvoorwaardenregeling Kosters, een functieomschrijving en de salaristabellen vindt u onder Arbeidsvoorwaarden Kosters.

Op welke manier maak ik een keuze uit de drie schalen van de kosterssalarissen?

Gebruik de salaristabel altijd in combinatie met de functieomschrijving van kosters die u vindt op onze website. Hierin vindt u welke schaal voor uw koster van toepassing is.

Kunt u ons helpen aan een handleiding voor het voeren van functioneringsgesprekken?

De “handleiding functioneringsgesprek” en formulieren voor functioneringsgesprekken vindt u onder Functioneren Kosters.

Heeft Steunpunt Kerkenwerk op alle vragen over en voor kosters een antwoord?

Ja. Kosters kunnen met hun vragen terecht bij het CGMV, www.cgmv.nl. Binnen CGMV is een beroepsgroep Kosters werkzaam. Zowel zij als het CGMV hebben veel ervaring rondom werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden van kosters.

Veelgestelde vragen

Onze predikant is ziek. Wat moet ik doen?

Steunpunt Kerkenwerk registreert het verzuim van predikanten. Als kerk meldt u verzuim van uw predikant zo snel mogelijk bij ons. Let erop dat u een contactpersoon van de kerk aanwijst waarmee SKW contact onderhoudt tijdens het verzuimproces.

Alle informatie over CGK-predikanten leest u hier: Ziekteverzuim CGK-predikanten

Alle informatie over GKV-predikanten leest u hier: Ziekteverzuim GKV-predikanten


Back to Index

Ik krijg een enquête van SKW. Wat moet ik hiermee doen?

Steunpunt Kerkenwerk heeft op verzoek van de leden een driejaarlijkse analyse gestart. Deze gratis dienst heet Begeleiding Kerkenwerk (BKW) Basis en is bedoeld om u inzicht en handvatten te geven voor uw rol als ‘werkgever’. Het doel is om op tijd te signaleren of interventies en instrumenten nodig zijn.

De scriba van een gemeente krijgt een uitnodiging voor de enquête, met het verzoek deze door te sturen naar de kerkenraadsleden, werkers in de kerk, vertrouwenspersoon en begeleidingscommissie. Deelname is van harte aanbevolen.

Meer informatie leest u op BKW Basis


Back to Index

Wij willen een predikant beroepen. Hoe kan SKW ons helpen?

Steunpunt Kerkenwerk ondersteunt kerken bij de voorbereiding, organisatie en invulling van het beroepingswerk. Ook heeft SKW contact met alle predikanten over hun mobiliteit, beroepbaarheid en missieprofiel. Voor een uitgebreid stappenplan en meer informatie kijkt u in de Handreiking Beroepingswerk op
Beroepingswerk


Back to Index

Waar vind ik informatie over traktementen en overige regelingen voor de predikant?

Deze informatie vindt u in de Materiële Regelingen. Hierover leest u alles op de volgende webpagina: Materiële regelingen


Back to Index

Is er een beroepsvereniging voor kosters?

Ja. Kosters kunnen met hun vragen terecht bij het CGMV, www.cgmv.nl. Binnen CGMV is een beroepsgroep Kosters werkzaam. Zowel zij als het CGMV hebben veel ervaring rondom werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden van kosters.


Back to Index

Op welke manier maak ik een keuze uit de drie salarisschalen van de kosters?

Gebruik de salaristabel altijd in combinatie met de functieomschrijving van kosters die u vindt op onze website. Hierin vindt u welke schaal voor uw koster van toepassing is.


Back to Index

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden voor kosters?

Jaarlijks onderhandelt SKW met CGMV en de beroepsgroep van kosters over de arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaardenregeling Kosters, een functieomschrijving en de salaristabellen vindt u onder Arbeidsvoorwaarden Kosters


Back to Index

Moeten wij een kerkelijk werker of een predikant kiezen?

Om te bepalen of een kerkelijk werker of juist een predikant geschikt is in uw situatie, is het goed om te kijken op onze pagina ‘Help, een vacature’. Hier vindt u informatie en een stappenplan om te gebruiken.Help, een vacature?!


Back to Index

Hoe voer ik functioneringsgesprekken?

Informatie over het functieprofiel en functioneringsgesprekken vindt u onder Functioneren Kerkelijk Werkers

Voor kosters vindt u de betreffende informatie onder Functioneren Kosters


Back to Index

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden voor een kerkelijk werker?

SKW onderhandelt jaarlijks met de vereniging van kerkelijk werkers, Luceo, over de arbeidsvoorwaarden voor kerkelijk werkers. De arbeidsvoorwaardenregeling voor Kerkelijk Werkers vindt u onder Arbeidsvoorwaarden Kerkelijk Werkers


Back to Index

Mogen kerken een jaarboek publiceren volgens de AVG?

Het Centraal Interkerkelijk Overleg orgaan, die onder andere namens de GKv en NGK de kerken vertegenwoordigt naar de overheid, deed in januari 2019 de volgende aanbeveling wat betreft jaarboeken:

“In beginsel is het zo dat voor iedere uitgave (van een jaarboek) in beginsel toestemming van het lid nodig is. Bij de beschrijving van functies met contactgegevens (bijvoorbeeld Dominee te Barneveld met de contactgegevens) kan de verspreiding worden gezien als onderdeel van de werkzaamheden.

Aanbevolen wordt ook om het jaarboek enkel in de eigen kring, bij voorkeur digitaal, uit te geven. In dat geval zijn er namelijk directe aanpassingen mogelijk als men geen toestemming wenst te geven of de toestemming intrekt. Ook dient in overweging genomen te worden dat er commercie is ontstaan rondom diverse doelgroepen én nu juist bij persoonsgegevens waarvan de religieuze overtuiging valt af te leiden, hier extra omzichtig mee omgegaan moet worden.

Kort samengevat: een kerkelijk jaarboek met persoonlijke informatie erin, in de boekhandel, is niet toegestaan en onwenselijk. Hierbij speelt ook mee, dat toestemming ingetrokken moet kunnen worden én als het in de handel is verschenen, de regie ook uit handen van de kerk is.”


Back to Index

Wat betekent de nieuwe privacy wetgeving (AVG) voor kerken?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die ingaat per mei 2018, heeft als hoofddoel het beschermen van persoonsgegevens. Aanzienlijkste verandering is dat deze wetgeving een grotere verantwoordelijkheid legt bij de verwerkers van persoonsgegevens.

Kerken zijn verantwoordelijk voor en verwerkers van persoonsgegevens. Met name vanwege NAW gegevens voor kerklidmaatschappen. Daarbij werken zij ook met bijzondere persoonsgegevens, denk aan het opslaan van bij welke kerkgenootschap men hoort. Ook is er veel data van minderjarigen.

Omdat de AVG zich in eerste instantie richt op organisaties bracht het Centraal Interkerkelijk Overleg een notitie uit over de kerk-staat relatie. Meer informatie over de wettelijke kaders die voor kerken gelden vindt u hierin:

CIO Notitie AVG

Back to Index

Lopen wij als kerk risico wanneer we niks doen met de AVG?

Om in te schatten welke acties u dient te ondernemen is het ten eerste van belang dat u een risico inschatting maakt. Met welke binnenkerkelijke gegevens werkt u? Welke gegevens deelt u buiten de kerk en/of beveiligde web/cloud omgeving? Voor welke gegevens vraagt u wel/niet toestemming?

Verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens ligt bij de kerkenraad. Het is hun taak stappen in gang te zetten om straks te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Er zijn hiervoor verschillende stappenplannen gepubliceerd. Deze zijn matig toegespitst op beleid en risico voor kerken. In de loop van dit voorjaar volgen toegespitstere publicaties.

Zie hierboven voor een overzicht van de meest recente stappenplannen en documenten.


Back to Index

Moeten wij een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen?

Een Functionaris Gegevensbescherming (FG) moet u aanstellen als het bij de verwerker tot de kernbezigheden hoort om regelmatig, stelselmatig en grootschalig persoonsgegevens te verwerken. (Bron: Grip op de AVG, 2017)

Of deze richtlijn voor uw kerk geldt is afhankelijk van uw inschatting van deze drie genoemde voorwaarden. Voor kleine kerken geldt waarschijnlijk van niet. In ieder geval is de kerkenraad altijd verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze zal dus een bewuste keuze moeten maken hoe u als gemeente omgaan met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van uw gemeenteleden.

In ieder geval is het goed om de redenering te documenteren waarom u besluit (nog) niet een FG aan te stellen, mocht de Autoriteit Persoonsgegevens aankloppen.


Back to Index

Kunnen wij een standaard privacyverklaring gebruiken?

Iedere kerk wordt geacht een eigen privacyverklaring te maken. Wel kunt u daarbij gebruik maken van een model privacyverklaring dat is opgesteld door de Protestantse Kerk in Nederland. Deze kunt u aanpassen naar uw eigen situatie. Uiteraard betekent dit wel dat u alles wat u vastlegt in deze verklaring ook in de praktijk moet vormgeven in uw gemeente.


Back to Index

Mogen kerken een jaarboek publiceren volgens de AVG?

Het Centraal Interkerkelijk Overleg orgaan, die onder andere namens de GKv en NGK de kerken vertegenwoordigt naar de overheid, deed in januari 2019 de volgende aanbeveling wat betreft jaarboeken:

“In beginsel is het zo dat voor iedere uitgave (van een jaarboek) in beginsel toestemming van het lid nodig is. Bij de beschrijving van functies met contactgegevens (bijvoorbeeld Dominee te Barneveld met de contactgegevens) kan de verspreiding worden gezien als onderdeel van de werkzaamheden.

Aanbevolen wordt ook om het jaarboek enkel in de eigen kring, bij voorkeur digitaal, uit te geven. In dat geval zijn er namelijk directe aanpassingen mogelijk als men geen toestemming wenst te geven of de toestemming intrekt. Ook dient in overweging genomen te worden dat er commercie is ontstaan rondom diverse doelgroepen én nu juist bij persoonsgegevens waarvan de religieuze overtuiging valt af te leiden, hier extra omzichtig mee omgegaan moet worden.

Kort samengevat: een kerkelijk jaarboek met persoonlijke informatie erin, in de boekhandel, is niet toegestaan en onwenselijk. Hierbij speelt ook mee, dat toestemming ingetrokken moet kunnen worden én als het in de handel is verschenen, de regie ook uit handen van de kerk is.”


Back to Index

Wat betekent de nieuwe privacy wetgeving (AVG) voor kerken?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die ingaat per mei 2018, heeft als hoofddoel het beschermen van persoonsgegevens. Aanzienlijkste verandering is dat deze wetgeving een grotere verantwoordelijkheid legt bij de verwerkers van persoonsgegevens.

Kerken zijn verantwoordelijk voor en verwerkers van persoonsgegevens. Met name vanwege NAW gegevens voor kerklidmaatschappen. Daarbij werken zij ook met bijzondere persoonsgegevens, denk aan het opslaan van bij welke kerkgenootschap men hoort. Ook is er veel data van minderjarigen.

Omdat de AVG zich in eerste instantie richt op organisaties bracht het Centraal Interkerkelijk Overleg een notitie uit over de kerk-staat relatie. Meer informatie over de wettelijke kaders die voor kerken gelden vindt u hierin:

CIO Notitie AVG

Back to Index

Lopen wij als kerk risico wanneer we niks doen met de AVG?

Om in te schatten welke acties u dient te ondernemen is het ten eerste van belang dat u een risico inschatting maakt. Met welke binnenkerkelijke gegevens werkt u? Welke gegevens deelt u buiten de kerk en/of beveiligde web/cloud omgeving? Voor welke gegevens vraagt u wel/niet toestemming?

Verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens ligt bij de kerkenraad. Het is hun taak stappen in gang te zetten om straks te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Er zijn hiervoor verschillende stappenplannen gepubliceerd. Deze zijn matig toegespitst op beleid en risico voor kerken. In de loop van dit voorjaar volgen toegespitstere publicaties.

Zie hierboven voor een overzicht van de meest recente stappenplannen en documenten.


Back to Index

Moeten wij een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen?

Een Functionaris Gegevensbescherming (FG) moet u aanstellen als het bij de verwerker tot de kernbezigheden hoort om regelmatig, stelselmatig en grootschalig persoonsgegevens te verwerken. (Bron: Grip op de AVG, 2017)

Of deze richtlijn voor uw kerk geldt is afhankelijk van uw inschatting van deze drie genoemde voorwaarden. Voor kleine kerken geldt waarschijnlijk van niet. In ieder geval is de kerkenraad altijd verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze zal dus een bewuste keuze moeten maken hoe u als gemeente omgaan met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van uw gemeenteleden.

In ieder geval is het goed om de redenering te documenteren waarom u besluit (nog) niet een FG aan te stellen, mocht de Autoriteit Persoonsgegevens aankloppen.


Back to Index

Kunnen wij een standaard privacyverklaring gebruiken?

Iedere kerk wordt geacht een eigen privacyverklaring te maken. Wel kunt u daarbij gebruik maken van een model privacyverklaring dat is opgesteld door de Protestantse Kerk in Nederland. Deze kunt u aanpassen naar uw eigen situatie. Uiteraard betekent dit wel dat u alles wat u vastlegt in deze verklaring ook in de praktijk moet vormgeven in uw gemeente.


Back to Index
© copyright Steunpunt Kerkenwerk