Menu top

Veelgestelde vragen

Kerkelijk Werkers

Kunt u ons helpen aan een functieprofiel en formulieren voor functioneringsgesprekken?

Het functieprofiel voor Kerkelijk Werkers en formulieren voor functioneringsgesprekken vindt u onder Functioneren Kerkelijk Werkers

Wat zijn criteria om een Kerkelijk Werker aan te nemen?

Een Kerkelijk Werker mag niet gezien worden als vervanger van een predikant of ambtsdrager. Een Kerkelijk Werker wordt veelal voor een specifiek en afgebakend deel aangenomen en vervult de functie al of niet zelfstandig (mede afhankelijk van kennis en ervaring). In het functieprofiel vindt u ook de “eigenheid” van dit beroep terug. Er zijn voorbeelden van gemeenten van 300 zielen met een fulltime Kerkelijk Werker en gemeenten met 1000 zielen zonder. Het zielental is dus niet het voornaamste criterium. De centrale vraag waar het veelal om gaat is: “Wat is er op het gebied van kerkelijk werk specifiek binnen uw gemeente aan behoefte en welk budget stelt u daar tegenover?”

Wat te doen bij ziekte van een Kerkelijk Werker?

Voor elke werknemer (in dit geval uw Kerkelijk Werker) wordt geadviseerd om u bij een plaatselijke arbodienst te vervoegen in geval van ziekte. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter bent u als werkgever verantwoordelijk voor de eerste twee jaar van ziekte. Een arbodienst helpt u met arbeidsdeskundige en medische beoordeling en geeft aan wanneer bijvoorbeeld een plan van aanpak voor re-integratie nodig is. Ook in geval van een korte periode is het zinvol de melding officieel vast te leggen. Sommige kerken hebben een verzuimverzekering afgesloten om bij langdurgie ziekte vervanging te kunnen regelen. Echter het merendeel lost verzuim op met vrijwilligers in de gemeente. In tegenstelling tot het ARBO-proces voor predikanten bestaat voor werknemers binnen de kerk op dit gebied geen centrale regeling via Steunpunt Kerkenwerk.

Wat is het uurtarief voor catecheten?

Het uurtarief voor catecheten is vastgesteld op € 37,50. Bij de vaststelling van dit tarief is uitgegaan van 1 lesuur (ook als die korter is dan een vol uur) met daarbij inbegrepen de voorbereidingsuren en reistijd. Eventuele reiskosten worden apart vergoed.

Geldt dit uurtarief ook voor Kerkelijk Werkers?

De catechesevergoeding is indertijd uitsluitend opgesteld voor invaluren voor catecheten. Meestal van tijdelijke aard, soms gedurende 1 periode, maar in ieder geval niet voor een vol jaar. Steunpunt Kerkenwerk heeft met het Landelijk Platform Kerkelijk Werkers overeenstemming bereikt over een arbeidsvoorwaardenregeling, een functieprofiel en een salaristabel voor HBO-afgestudeerde Kerkelijk Werkers. Voor inzet van Kerkelijk Werkers voor catechese zijn deze arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Hoe kan ik het Landelijk Platform Kerkelijk Werkers bereiken?

Meer informatie over het Landelijk Platform Kerkelijk Werkers is te vinden op de website www.lpkw.nl. Onder de link www.lpkw.nl/contact treft u de contactgegevens.

Is er voor Kerkelijk Werkers een collectieve pensioenvoorziening geregeld?

Ja, kerken kunnen sinds 1 januari 2008 voor (nieuwe) Kerkelijk Werkers zich aansluiten bij PGGM, bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Zie voor meer informatie Pensioenvoorziening Kerkelijk Werkers .

Kosters

Kunt u ons helpen aan de arbeidsvoorwaardenregeling Kosters?

De arbeidsvoorwaardenregeling Kosters, een functie-omschrijving en de salaristabellen vindt u onder Arbeidsvoorwaarden Kosters

Op welke manier maak ik een keuze uit de drie schalen van de kosterssalarissen?

Gebruik de salaristabel altijd in combinatie met de functie-omschrijving van kosters.

Kunt u ons helpen aan een handleiding voor het voeren van functioneringsgesprekken?

De “handleiding functioneringsgesprek” en formulieren voor functioneringsgesprekken vindt u onder Functioneren Kosters

Is er voor kosters een collectieve pensioenvoorziening geregeld?

Ja, kerken kunnen sinds 1 januari 2008 voor (nieuwe) kosters zich aansluiten bij PGGM, bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Zie voor meer informatie Pensioenvoorziening Kosters .

Heeft Steunpunt Kerkenwerk op alle vragen over en voor kosters een antwoord?

Steunpunt Kerkenwerk staat voornamelijk de kerken te woord. Kosters kunnen met hun vragen terecht bij het cGMV, www.cgmv.nl. Binnen cGMV is een beroepsgroep Kosters werkzaam. Zowel zij als het cGMV hebben veel ervaring rondom werkzaamheden en voorwaarden van kosters.

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk