Menu top

Veelgestelde vragen over Materiële Regelingen Predikanten (MRP) 2024

Rekenmodule 2024

De rekenmodule 2024 is een hulpmiddel om te komen tot de juiste bedragen in het kalenderjaar voor traktement, inhouding emeritaat, inhouding pastorie, Algemene Ambtskosten bijdrage zorgverzekering, en diverse vergoedingen.

Het is in eerste instantie het hulpmiddel voor de centrale pensioenadministratie. Deze is vanaf 1 januari 2024 voor bij PFZW aangesloten predikanten landelijk bij SKW ondergebracht.
Als uitgangspunt wordt hierdoor uitgegaan van een kalenderjaar. Verder is het een hulpmiddel voor de penningmeester om de aanspraken vast te leggen voor het kalenderjaar en deze te delen met de predikant.

Om SKW als landelijk administratiekantoor voor PFZW in staat te stellen dit proces goed uit te voeren, zijn de ingevulde rekenmodules per predikant benodigd. Bij het versturen van de MRP 2024 en de rekenmodule is daarom gevraagd om de ingevulde rekenmodule op te sturen naar SKW voor 15 januari 2024. Dat is een jaarlijks terugkerende procedure. Ook dient het model tussentijds aan SKW verzonden te worden bij het aanstellen van een nieuwe predikant, bij wijziging van deeltijdfactor of bij het tussentijds toekennen van een hogere trede in de traktement schaal. Dit laatste is een reden om bij voorkeur alleen per 1 januari tredetoekenningen door te voeren. Dat levert zo min mogelijk wijzigingen op gedurende het jaar voor de kerk en SKW.

 

Conversie/inschaling

Om zeker te stellen dat alle predikanten op eenzelfde wijze ingepast zijn in de nieuwe NGK tabel, zijn er twee cellen A en B6 opgenomen in de rekenmodule. Hierin wordt gevraagd naar de oude inschaling in december 2023. Vervolgens staan A en B7 en B8 opgenomen om de conversie van oud naar nieuw volgens de conversietabel op pagina 19 van de MRP 2024 toe te passen.

Naast de benodigde gegevens voor de pensioenadministratie, waar hier boven al meer uitleg over is gegeven, is dit de tweede reden om aan alle kerken met een predikant te vragen een ingevulde rekenmodule terug te sturen voor 15 januari. Helaas is dat door velen niet gedaan. We zijn nog steeds aan het opvragen en begrijpen dat deze geheel andere werkwijze voor oud GKv tijd nodig heeft om te aan wennen. Maar dat gaat vast goed komen en samen staan we sterker!

 

De eigen bijdrage emeritaat in relatie tot quotum VSE

Oud GKV kerken die aan VSE een quotum betalen kunnen tot 1-1-2027 de eigen bijdrage predikant voor emeritaat aanwenden voor een deel van dat quotum.

Oud GKV kerken die een oud NGK predikant beroepen blijven tot 1-1-2027 het quotum aan VSE betalen. SKW betaalt de pensioenpremie aan PFZW en zorgt voor verrekening met VSE.
Als er bij een oud NGK kerk een oud GKV predikant wordt beroepen wordt een bedrag ter hoogte van de premie PFZW in rekening gebracht door SKW. SKW draagt zorg voor de landelijke betaling aan VSE zolang de GKv predikant via VSE opbouwt.

 

Eigen woning

Oud GKv predikanten met een eigen woning ontvingen in de oude situatie een aparte woonvergoeding. Met de nieuwe regeling is dit vervallen omdat vrij-wonen in het traktement is verwerkt. In sommige gevallen kan dit een negatief verschil opleveren voor predikanten. In die gevallen verwijzen we naar de overgangsregeling.

 

Vakantiegeld

Het vakantiegeld wordt berekend over 7/12 van het jaarbedrag voor vakantiegeld uit het voorliggende kalenderjaar en 5/12 van het huidige kalenderjaar.

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk