Menu top

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat gaat de AVG betekenen voor de kerken?

Hierbij een verzameling van de tot nu toe gepubliceerde documenten en veelgestelde vragen.

In de loop van 2018 volgt meer informatie.

 

  Recente Publicaties
Kerkrentmeesters (PKN):

Communicatie & nieuwe privacywetgeving

In het februari nummer van het blad ‘Kerkbeheer’ van kerkrentmeesters is er uitvoerig aandacht aan dit onderwerp besteed.

Vernieuwde pivacywetgeving en de plaatselijke kerk
Vernieuwde pivacywetgeving en de landelijke kerk
Veel Gestelde Vragen AVG
Checklist AVG

Selectie van de beantwoordde vragen in
bovenstaande documenten:

februari 2018
Veelgestelde AVG vragen
GKv Ede:

AVG voor Kerken

februari 2018
Centraal Kerkelijk Overleg:

AVG Praktische handleiding

december 2017
Missie Nederland: november 2017

CPB Stroomschema Publicatie van persoonsgegevens op het internet

Actiepuntenlijst Databeveiliging

IZB Privacy statement

IZB Voorbeeld verwerkersovereenkomst

PKN:Privacy beleid Kerkbalans website december 2016

Veelgestelde vragen

Wat betekent de nieuwe privacy wetgeving (AVG) voor kerken?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die ingaat per mei 2018, heeft als hoofddoel het beschermen van persoonsgegevens. Aanzienlijkste verandering is dat deze wetgeving een grotere verantwoordelijkheid legt bij de verwerkers van persoonsgegevens.

Kerken zijn verantwoordelijk voor en verwerkers van persoonsgegevens. Met name vanwege NAW gegevens voor kerklidmaatschappen. Daarbij werken zij ook met bijzondere persoonsgegevens, denk aan het opslaan van bij welke kerkgenootschap men hoort. Ook is er veel data van minderjarigen.

Omdat de AVG zich in eerste instantie richt op organisaties bracht het Centraal Interkerkelijk Overleg een notitie uit over de kerk-staat relatie. Meer informatie over de wettelijke kaders die voor kerken gelden vindt u hierin:

CIO Notitie AVG
Back to Index

Lopen wij als kerk risico wanneer we niks doen met de AVG?

Om in te schatten welke acties u dient te ondernemen is het ten eerste van belang dat u een risico inschatting maakt. Met welke binnenkerkelijke gegevens werkt u? Welke gegevens deelt u buiten de kerk en/of beveiligde web/cloud omgeving? Voor welke gegevens vraagt u wel/niet toestemming?

Verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens ligt bij de kerkenraad. Het is hun taak stappen in gang te zetten om straks te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Er zijn hiervoor verschillende stappenplannen gepubliceerd. Deze zijn matig toegespitst op beleid en risico voor kerken. In de loop van dit voorjaar volgen toegespitstere publicaties.

Zie hierboven voor een overzicht van de meest recente stappenplannen en documenten.

Back to Index

Moeten wij een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen?

Een Functionaris Gegevensbescherming (FG) moet u aanstellen als het bij de verwerker tot de kernbezigheden hoort om regelmatig, stelselmatig en grootschalig persoonsgegevens te verwerken. (Bron: Grip op de AVG, 2017)

Of deze richtlijn voor uw kerk geldt is afhankelijk van uw inschatting van deze drie genoemde voorwaarden. Voor kleine kerken geldt waarschijnlijk van niet.

In ieder geval is het goed om de redenering te documenteren waarom u besluit (nog) niet een FG aan te stellen, mocht de Autoriteit Persoonsgegevens aankloppen.

Back to Index

Wat wordt er landelijk georganiseerd voor de kerken?

Op dit moment is er een verkenning gaande wat alle protestantse (gereformeerde) kerken gezamenlijk kunnen organiseren.  Onder andere gaat de discussie over het aanstellen van een landelijke Functionaris. En het waar mogelijk gezamenlijk schrijven van de benodigde privacy beleid documenten toegespitst op de kerken. Zodra hier meer over bekend is vindt u dat op deze website.

Back to Index

Gaat Steunpunt Kerkenwerk (SKW) een informatieavond organiseren over dit onderwerp?

Nee. Omdat dit onderwerp niet alleen gevolgen heeft voor de kerken die lid zijn van SKW zoeken wij de samenwerking met vergelijkbare instanties van andere denominaties om u van informatie te voorzien.

Back to Index

© copyright Steunpunt Kerkenwerk