Menu top

Wat ons inspireert…

Wie inspireert ons?

God die in Zijn grootheid de kerk bouwt en iedereen die daarin een rol mag vervullen!

Met dat als uitgangspunt werken wij vanuit een duidelijke visie en missie.

Visie

SKW streeft naar dynamische eenheid tussen kerken door algemene kerkelijke processen rond personeelsbeleid, beheer en financiën te vereenvoudigen met behoud van de lokale eigenheid.
Wij stimuleren, adviseren en faciliteren kerken bij het aangaan van eigentijdse vormen van samenwerking en verbinding en bij de invulling van praktische kerktaken. De Bijbelse visie op kerk-zijn is daarbij ons uitgangspunt.

Missie

Wij geloven dat de belangrijkste taak van de kerk is, samen God groot maken en het evangelie in woord en daad met anderen delen.
Landelijke ondersteuning bij de praktische kerkelijke organisatie, die in deze uitdagende tijd en samenleving veelomvattend is, komt deze kerntaak ten goede.

Welke speerpunten hebben we in 2019-2020?

Vacatures en beroepingswerk

Wanneer kerken een nieuwe professional zoeken maken zij vaak een profiel. Wat verwachten we van een predikant? Of: Welke kerkelijk werker hebben wij nodig? En wat kan de professional van ons verwachten? Tegelijk vraagt SKW predikanten en kerkelijk werkers om een missieprofiel te schrijven waarin ze benoemen: wat typeert mij in mijn beroep? Waar kan ik het beste worden ingezet?

SKW signaleert het belang om vraag en aanbod met gebruik van profielen beter op elkaar af te stemmen. In oktober 2019 organiseert SKW een Boostcamp met als titel ‘Help, een vacature?!’ om ons hierin samen met gemeentes, predikanten en kerkelijk werkers verder te ontwikkelen.

Ontwikkelfonds
In samenwerking met de Raad van Advies werkt SKW aan een landelijk ontwikkelfonds voor predikanten. Dit ontwikkelfonds biedt kerken en predikanten de mogelijkheid voor professionele begeleiding en alternatieve wegen bij functionering, samenwerking en mobiliteit. Hierover zal ook de GeneraleSynode van 2020 worden geïnformeerd.

Predikant: wat doe je dan?
SKW bouwt in samenwerking met de Theologische Universiteit in Kampen aan een campagne om de waarde van het beroep ‘predikant’ onder de aandacht te brengen. Wat is er mooi aan het beroep, en waarom heeft een gemeente eigenlijk een predikant nodig? Aanleiding hiervoor is de verscheidenheid in beeldvorming bij verschillende leeftijdsgroepen. De toegevoegde waarde van een predikant is niet altijd meer vanzelfsprekend, terwijl de dynamiek van het beroep daarbij onderbelicht blijft. SKW dient de kerken daarom graag met input voor hernieuwde bewustwording.

NGK-kerken
Vanaf 1 januari 2020 zal SKW het ziekteverzuimproces ook voor NGK-predikanten ondersteunen. Daarmee zijn alle afgesproken operationele processen van de NGA (Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken) en van de andere landelijke commissies geïntegreerd bij SKW. Wat blijft is de gedeelde verantwoordelijkheid met de NGA: SKW is verantwoordelijk voor de uitvoering en de NGA voor het beleid.

Het laatste geldt niet voor de regeling voor kerkelijk werkers: hier is SKW samen met Luceo verantwoordelijk voor zowel uitvoering als beleid. De gesprekken om te komen tot één regeling voor NGK- en GKV-predikanten worden ook in komend seizoen voortgezet.

De dienst BKW Basis zal het komend seizoen worden uitgebreid naar de NGK-kerken. BKW Basis wordt als eerste gestart in één regio als pilot. Daarna worden ook alle andere kerken per regio uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête.

Alternatieve communicatievormen achterban
SKW wil zich dit seizoen oriënteren op nieuwe manieren van communicatie met de achterban. De regioavonden die in 2018 plaatsvonden bleken geen passend middel voor veel leden, gebaseerd op het kleine aantal aanmeldingen. Daarom denkt SKW na over nieuwe vormen. Te denken valt aan webinars, een app, verbeterde ingang op onze website of een netwerk van regionale SKW-ambassadeurs.

Continuïteit
De kerken als lid staan bovenaan. De hoogste prioriteit heeft ons dagelijks advieswerk. Dat bepaalt onze agenda! Ten behoeve van dat advieswerk worden handreikingen regelmatig bijgewerkt, informatie op de website inzichtelijker gemaakt en zo veel als mogelijk ondergebracht in de geautomatiseerde processen binnen het bureau.

U bepaalt!

Uw inbreng bepaalt ons werk!! U krijgt de gelegenheid mee te praten en te beslissen tijdens de:

Tot slot

SKW laat zich inspireren door de praktijk van de lokale kerk. Onze beleidsplannen zijn daarom dynamisch. Heeft u suggesties of ideeën over ons beleid? Weet u waar SKW nog meer van waarde kan zijn voor uw kerk?

Graag gaan we hierover met u in gesprek!

 

Gerelateerd

Beleid en jaarverslagenTeam SKW

© copyright Steunpunt Kerkenwerk