Menu top

Wat ons inspireert…

Wie inspireert ons?

God die in Zijn grootheid de kerk bouwt en iedereen die daarin een rol mag vervullen!

Met dat als uitgangspunt werken wij vanuit een duidelijke visie en missie.

Visie

SKW streeft naar dynamische eenheid tussen kerken door algemene kerkelijke processen rond personeelsbeleid, beheer en financiën te vereenvoudigen met behoud van de lokale eigenheid.
Wij stimuleren, adviseren en faciliteren kerken bij het aangaan van eigentijdse vormen van samenwerking en verbinding en bij de invulling van praktische kerktaken. De Bijbelse visie op kerk-zijn is daarbij ons uitgangspunt.

Missie

Wij geloven dat de belangrijkste taak van de kerk is: samen God groot maken en het evangelie in woord en daad met anderen delen.
Landelijke ondersteuning bij de praktische kerkelijke organisatie, die in deze uitdagende tijd en samenleving veelomvattend is, komt deze kerntaak ten goede.

Welke speerpunten in 2023-2024?

Post-corona; deuren die zich weer openen
In 2022 vervielen de laatste coronamaatregelen en verdween corona meer naar de achtergrond. Ook voor de kerken en onze advisering gingen er weer meer deuren open. Er ontstonden meer mogelijkheden tot fysieke ontmoeting, maar ook de digitale verbinding bleef bestaan. Er kwam een goede balans tussen fysiek en digitaal contact met onze leden. De hoge mate van efficiency in bijvoorbeeld adviesgesprekken met kerken via digitale wegen beviel in de (post)corona-periode dermate goed dat we dit ook de komende jaren willen voortzetten. Afspraken kunnen sneller worden gemaakt en effectiever worden vervolgd. Daarom zetten we ook in het seizoen 2023/2024 in op:

  • Hybride vormen van contact met onze leden met een optimaal gebruik van digitale middelen en “live” ontmoeten waar wenselijk;
  • Meer online trainingen en informatiesessies

BKW Basis
BKW Basis is eind 2021 opnieuw van start gegaan. Dit is een gratis online peiling die periodiek bij kerken onder de aandacht wordt gebracht om samen het “werkgeverschap” en de onderlinge samenwerking te evalueren. Dit om onze leden optimaal te steunen op het gebied van kerkelijk personeelsbeleid.
In 2022 zijn er belangrijke stappen gezet om onze leden met deze peiling van dienst te zijn. Zowel op classis/regionaal niveau als plaatselijk wordt een toelichting gegeven op deze terugkerende peiling. Er wordt gebruik gemaakt van korte online sessies of indien gewenst fysiek overleg. In seizoen 2023/2024 zal BKW Basis worden gecontinueerd en uitgebouwd.

Vacatures in kerken
Wanneer kerken een nieuwe professional zoeken maken zij vaak een profiel. Wat verwachten we van een predikant? Of: Welke kerkelijk werker hebben wij nodig? En wat kan de professional van ons verwachten? Tegelijk vraagt SKW predikanten en kerkelijk werkers om een missieprofiel te schrijven waarin ze benoemen: wat typeert mij in mijn beroep? Waar kan ik het beste worden ingezet?
SKW signaleert het belang om vraag en aanbod met gebruik van profielen goed op elkaar af te stemmen. Gezamenlijk verkennen we de mogelijkheden voor o.a. het beroepen van predikanten en het ondersteunen van kerken met diverse instrumenten.

Samenwerking Inzet Predikanten (SIP)
Buiten het “standaard” beroepingswerk is de vraag naar tijdelijke en flexibele inzet van werkers in de kerk nog steeds groeiende. Zo is de laatste jaren het aantal predikanten die tijdelijk worden “uitgeleend” aan een andere kerk drastisch toegenomen. Van onderlinge samenwerking wordt steeds meer gevraagd. Voor SIP zijn standaard overeenkomsten beschikbaar. Maar SKW werkt ook aan instrumenten om regionale inventarisaties van “vraag en aanbod” te versterken.

Mobiliteitsplatform
Eén van deze nieuwe instrumenten is het zogenaamde ‘Mobiliteitsplatform’. Dit Mobiliteitsplatform is in samenwerking met de predikantenvereniging|CGMV ontwikkeld. Er is inmiddels een start gemaakt met het uitrollen van dit instrument. Het platform dient o.a. om te voorzien in begeleiding bij SIP (zie hierboven), het beschikbaar stellen van projectleiders ter bevordering van regionale samenwerking, verder professionalisering van begeleide transities en het mogelijk maken dat predikanten periodiek een loopbaangesprek kunnen voeren met een buitenstaander. Dit om het daaropvolgend beroepingswerk optimaal te faciliteren. Het mobiliteitsplatform zal in 2023/2024 verder uitgewerkt en uitgerold gaan worden.

Fusie tussen GKv en NGK-kerken
Een proces dat al enige tijd gaande is, is de fusie tussen GKv en NGK. Op de website www.onderwegnaar1kerk.nl rapporteren de Synode (GKv) en de Landelijke Vergadering (NGK) de voortgang. . Al geruime tijd zijn zowel de GKv als de NGK kerken lid van SKW. Vele processen, adviezen en soorten ondersteuning worden al gecombineerd of op elkaar afgestemd. Dit zal in 2023/2024 verder uitgediept gaan worden en aangevuld met verdere stappen op het praktische vlak. SKW zal in 2023/2024 dan ook, naast haar andere ondersteunende taken, ook ondersteunend zijn voor de plaatselijke kerken op het gebied van het zetten van de benodigde praktische stappen m.b.t. de fusie. Hierbij valt te denken aan tenaamstelling van de kerken, registratie KvK en het ANBI-register etc.

Continuïteit
De kerken als lid staan bovenaan. De hoogste prioriteit heeft ons dagelijks advieswerk. Dat bepaalt onze agenda! Ten behoeve van dat advieswerk worden handreikingen regelmatig bijgewerkt, informatie op de website inzichtelijker gemaakt en zo veel als mogelijk ondergebracht in de geautomatiseerde processen binnen het bureau.

Tot slot
SKW laat zich inspireren door de praktijk van de lokale kerk. Onze beleidsplannen zijn daarom dynamisch. Heeft u suggesties of ideeën over ons beleid? Weet u waar SKW nog meer van waarde kan zijn voor uw kerk? Graag gaan we hierover met u in gesprek! Klik hier voor contactinformatie.

Gerelateerd

Beleid en jaarverslagenTeam SKW

© copyright Steunpunt Kerkenwerk