Menu top

Wat ons inspireert…

Wie inspireert ons?

God die in Zijn grootheid de kerk bouwt en iedereen die daarin een rol mag vervullen!

Met dat als uitgangspunt werken wij vanuit een duidelijke visie en missie.

Visie

SKW streeft naar dynamische eenheid tussen kerken door algemene kerkelijke processen rond personeelsbeleid, beheer en financiën te vereenvoudigen met behoud van de lokale eigenheid.
Wij stimuleren, adviseren en faciliteren kerken bij het aangaan van eigentijdse vormen van samenwerking en verbinding en bij de invulling van praktische kerktaken. De Bijbelse visie op kerk-zijn is daarbij ons uitgangspunt.

Missie

Wij geloven dat de belangrijkste taak van de kerk is: samen God groot maken en het evangelie in woord en daad met anderen delen.
Landelijke ondersteuning bij de praktische kerkelijke organisatie, die in deze uitdagende tijd en samenleving veelomvattend is, komt deze kerntaak ten goede.

Welke speerpunten in 2021-2022?

Post-corona; een ander normaal?
In 2020 en begin 2021 zette het COVID-virus onze wereld op z’n kop. Ook op kerken en onze advisering had dit enorme impact. Maar ondanks dat bleven we intensief in contact met onze leden. Zie o.a. het jaarverslag 2020 “Op afstand dichtbij” .

Hoe gek het ook klinkt, de post-corona periode schept ook nieuwe kansen. Er is in de afgelopen periode een hoge mate van efficiency bereikt in bijvoorbeeld adviesgesprekken met kerken via digitale wegen. Afspraken kunnen sneller worden gemaakt en effectiever worden vervolgd. Daarom zetten we ook in het seizoen 2021/2022 in op:

  • Hybride vormen van contact met onze leden met een optimaal gebruik van digitale middelen en “live” ontmoeten waar wenselijk;
  • Verkennen van mogelijkheden om meer online trainingen en informatiesessies te verzorgen.

Niet onbelangrijk is ook hoe onze kerken nieuwe kansen of andere bedreigingen tegemoet zien. SKW werkt mee aan initiatieven van diverse organisatie (zoals Kerkpunt) om kerken te helpen bij de uitdagingen in deze post-corona periode.

BKW Basis
Met de komst van onze nieuwe collega Greetje de Graaf gaat in september 2021 BKW Basis opnieuw van start. De gratis online peiling die periodiek bij kerken langskomt om samen het “werkgeverschap” en de onderlinge samenwerking te evalueren. Dit om onze leden optimaal te steunen op het gebied van kerkelijk personeelsbeleid.

Zowel op classis/regionaal niveau als plaatselijk wordt een toelichting gegeven op deze terugkerende peiling. Ook hier zal gebruik worden gemaakt van korte online sessies.

Vacatures in kerken
Wanneer kerken een nieuwe professional zoeken maken zij vaak een profiel. Wat verwachten we van een predikant? Of: Welke kerkelijk werker hebben wij nodig? En wat kan de professional van ons verwachten? Tegelijk vraagt SKW predikanten en kerkelijk werkers om een missieprofiel te schrijven waarin ze benoemen: wat typeert mij in mijn beroep? Waar kan ik het beste worden ingezet?

SKW signaleert het belang om vraag en aanbod met gebruik van profielen goed op elkaar af te stemmen. Gezamenlijk verkennen we de mogelijkheden voor o.a. het beroepen van predikanten en het ondersteunen van kerken met diverse instrumenten.

Samenwerking Inzet Predikanten (SIP)
Buiten het “standaard” beroepingswerk is de vraag naar tijdelijke en flexibele inzet van werkers in de kerk nog steeds groeiende. Zo is de laatste jaren het aantal predikanten die tijdelijk worden “uitgeleend” aan een andere kerk drastisch toegenomen. Van onderlinge samenwerking wordt steeds meer gevraagd. Voor SIP zijn standaard overeenkomsten beschikbaar. Maar SKW werkt ook aan instrumenten om regionale inventarisaties van “vraag en aanbod” te versterken. Begin 2022 communiceren wij op dit punt enkele vernieuwende instrumenten.

Mobiliteitsplatform
Eén van de nieuwe instrumenten is het zogenaamde mobiliteitsplatform. Samen met de predikantenvereniging|CGMV zijn de krachten gebundeld om te komen tot een mobiliteitsplatform. In dit platform wordt o.a. voorzien in begeleiding bij SIP (zie hierboven), het beschikbaar stellen van projectleiders ter bevordering van regionale samenwerking, verder professionalisering van begeleide transities en het mogelijk maken dat predikanten periodiek een loopbaangesprek kunnen voeren met een buitenstaander. Ook wordt nagedacht over het tijdelijk in dienst nemen van startende kandidaten om eerst ervaring op te doen in diverse kerken. Dit om het daaropvolgend beroepingswerk optimaal te faciliteren. Over de verdere invulling en financiering volgt begin 2022 meer informatie.

Predikant: wat doe je dan?
SKW heeft sinds 2020 in samenwerking met de Theologische Universiteit in Kampen een campagne in het leven geroepen om de waarde van het beroep ‘predikant’ onder de aandacht te brengen. Wat is er mooi aan het beroep, en waarom heeft een gemeente eigenlijk een predikant nodig? Aanleiding hiervoor is de verscheidenheid in beeldvorming bij verschillende leeftijdsgroepen. De toegevoegde waarde van een predikant is niet altijd meer vanzelfsprekend, terwijl de dynamiek van het beroep daarbij onderbelicht blijft. SKW dient de kerken daarom graag met input voor hernieuwde bewustwording. De campagne is te volgen op www.ik-ben.nl .

Fusie tussen GKv en NGK-kerken
Een proces dat al enige tijd gaande is, is de fusie tussen GKv en NGK. Op de website www.onderwegnaar1kerk.nl rapporteren de Synode (GKv) en de Landelijke Vergadering (NGK) de voortgang. Al geruime tijd zijn zowel de GKv als de NGK kerken lid van SKW. Vele processen, adviezen en soorten ondersteuning worden al gecombineerd of op elkaar afgestemd. In 2021/2022 staat vooral de harmonisatie van de predikantsregelingen centraal. Een grote en uitdagende klus om gezamenlijk te komen tot één traktementssysteem, vergoedingensystematiek en pensioenvoorziening. Samen met Vereniging VSE is een uitvoerige communicatiecampagne voor 2022 in voorbereiding.

Financiele dienstverlening
Kerken doen steeds vaker een beroep op SKW om te ondersteunen bij de financiële administratie. Van het verzorgen van salarissen tot het deels verzorgen van de boekhouding. Vanwege de groeiende vraag zal dit in 2021/2022 een speerpunt zijn binnen onze organisatie. Voor meer informatie klik hier.

Ontzorgen op wetgeving en rechtspositie
Wetgeving in combinatie met de bijzondere (rechts)positie van kerken vraagt steeds meer aandacht. Inmiddels een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is het ontzorgen van kerken bij o.a. de noodzakelijke registratie bij de Kamer van Koophandel, het registreren en publiceren van de ANBI informatie per kerk, de aanvraag van E-Herkenning en het samen met andere denominaties overleggen over relevante wetgeving en maatschappelijke ontwikkeling.

Continuïteit
De kerken als lid staan bovenaan. De hoogste prioriteit heeft ons dagelijks advieswerk. Dat bepaalt onze agenda! Ten behoeve van dat advieswerk worden handreikingen regelmatig bijgewerkt, informatie op de website inzichtelijker gemaakt en zo veel als mogelijk ondergebracht in de geautomatiseerde processen binnen het bureau.

Tot slot
SKW laat zich inspireren door de praktijk van de lokale kerk. Onze beleidsplannen zijn daarom dynamisch. Heeft u suggesties of ideeën over ons beleid? Weet u waar SKW nog meer van waarde kan zijn voor uw kerk? Graag gaan we hierover met u in gesprek! Klik hier voor contactinformatie.

Gerelateerd

Beleid en jaarverslagenTeam SKW

© copyright Steunpunt Kerkenwerk