Menu top

Onderzoek VVB en Geefgedrag

Eén van de onderwerpen waarover Steunpunt Kerkenwerk regelmatig wordt bevraagd is hoe om te gaan met VVB-tabellen. Veel kerken gebruiken een VVB-tabel om de gemeenteleden een richting te geven over de gewenste hoogte van hun vaste vrijwillige bijdrage.

Omdat ook landelijk al jaren een zelfde advies-richtlijn werd gegeven besloot SKW in 2009 onderzoek te doen naar de VVB-praktijk. Naast de vraag welke richtlijnen men nu hanteert is ook het onderwerp geefgedrag binnen de kerken aan de orde gesteld.

Aan het onderzoek ging een discussienota (ter peiling met de leden) vooraf:

Discussienota over geefgedrag en VVB

In een drietal regioavonden is met kerken over dit onderwerp verder gesproken:

Samenvatting workshops VVB en Geefgedrag regioavonden 2010

Met een gerichte enquête en verzoek om meer informatie is aan dit onderzoek verder vervolg gegeven.

De resultaten in het kort…gebruik VVB-richtlijnen

Er bestaat een grote variatie in gehanteerde VVB-richtlijnen in de gemeenten  waaronder bruto of netto tabellen, wel of geen kinderaftrek, veel, weinig of geen inkomensgroepen als ook een verschillende keuze of naast VVB nog andere structurele inkomensbronnen worden gehanteerd.

Bij kerken bestaat een grote mate van onderscheid in het apart inzamelen voor verplichte kerkelijke doelen. In het overgrote deel van de gevallen (meer dan 90%)  is aanvulling uit de kerkkas noodzakelijk.

Meer dan 2/3 deel van de kerken rapporteert dat er naast collecten voor kerkelijke doelen ook voor andere zaken wordt gecollecteerd. Deels binnen het kader van het werk van de diaconie,  maar vaak als extra deurcollecte, maar ook binnen het collecterooster.

Bijna de helft van de gemeenten geeft aan dat dit geheel of gedeeltelijk in de plaats komt van collecten voor kerkelijk noodzakelijke uitgaven.

De resultaten in het kort..veranderend geefgedrag

In de waarneming van de respondenten is in ruim 80% van de gevallen sprake van een negatieve ontwikkeling van geefgedrag voor de kerk.

Driekwart  van de ondervraagden geeft aan dat de kerkelijke inkomsten een ‘zorgpunt’ is, voor meerderen reden om (nieuwe) maatregelen te nemen voor verbetering of daarnaar op zoek te (willen) gaan.  Als voornaamste oorzaken  voor verminderd geefgedrag wordt  een verminderde betrokkenheid en verschuiving naar buiten kerkelijke doelen genoemd, naast het ontbreken van vanzelfsprekendheden, voorleven en individualisme bij de keuze van giften en bijdragen.

Er moet meer, dan tot nu toe, binnen het ambtelijk werk gecommuniceerd worden over het geven voor de kerk en kerkelijke doelen om  daarmee bij zowel jongeren als ouderen de liefde tot dienst voor de Heere tot uitdrukking te brengen. Deze conclusie kan in relatie gebracht worden met de  door de synode geformuleerde opdracht tot nader onderzoek van de geefcultuur.

Onderzoeksrapport VVB en Geefgedrag

Samenvatting onderzoeksrapport VVB en Geefgedrag

Achtergrondinformatie en historie

Richtlijn vaststelling VVB 2002, PLATFORM CVB

Nieuwsbrief nadenken over geefcultuur 2004

Gerelateerd

Adviesdossier VVB Modellen VVB
© copyright Steunpunt Kerkenwerk